ga naar thuis-pagina

laatste wijziging: 11 april 2007

leven uit de overwinning

van "ik ellendig mens"naar "Gode zij dank!"

de kracht van de zonde is...de wet!
niet strijden tegen de zonde in ons
het probleem van Romeinen 7
les 1 uit een slipcursus
Romeinen 7 geen plafond maar vloer
het grote verschil tussen Romeinen 7 en 8
welke vraag stellen we?
genade maakt dankbaar
welke kracht woont in ons?
beheerst door dood of door Leven?
een schat in aarden vaten

Bijna iedereen denkt dat God ooit de wet aan Israël gaf opdat Israël daardoor beter zou worden. Maar het tegendeel is waar. Hij gaf de wet opdat de zonde zou toenemen! De Bijbel zegt: "de kracht van de zonde is de wet". De meesten realiseren zich niet dat wanneer je tegen mensen zegt wat ze niet mogen, ze juist in die richting geprikkeld zullen worden. Romeinen 7:5; 5:20; 1Korinthe 15:56                               top

Heel dikwijls worden christenen opgeroepen te strijden tegen de zonde. Strijden tegen allerlei verkeerde neigingen in henzelf. Maar Paulus had een heel ander motto: "rekent dat je dóód bent voor de zonde". Inderdaad, de zonde in ons is een realiteit. Tot onze laatste snik. Maar reken er niet mee. Maak je er niet druk om. Strijdt er niet tegen. Reken je als een lijk voor de zonde. En: leef (onbekommerd) voor God! Romeinen 6:11                               top

Wat doen mensen wanneer ze met iets willen ophouden? Dan stellen ze zich een wet: dit mág niet meer (b.v. tabak, drugs, drank, eten, porno). En vervolgens denken ze aan helemáál niets anders meer! Dat is het probleem van Romeinen 7: waar ik een afkeer van heb, dát doe ik. Romeinen 7:15                               top

slipcursus of levensles?
Les nr. 1 op een slipcursus: tijdens een slip moet je kijken in de richting waar je naar toe wilt. Dat is van ENORM belang omdat de primaire reaktie juist is, dat je je focust op waar je niet naar toe wilt. Je kijkt naar de sloot waarin je niet wilt rijden of de de auto waartegen je niet wilt aanbotsen. En juist dát leidt er toe dát je wel in de sloot rijdt of wel tegen de bewuste auto aanbotst. De richting waarin je kijkt is de richting waarin je stuurt. Wanneer je de controle kwijt bent, geen grip meer hebt op de situatie, geldt vóór alles: focus uitsluitend op de richting waar je naar toe wilt. vergl. 2Korinthe 3:18; Hebreeën 12:2                               top

Romeinen 7 is geen sluitstuk van het christelijke leven maar de inleiding op hfst.8. Het is geen plafond maar een vloer. Het belijden van eigen onvermogen is geen eindstation maar een uitgangspunt.                             top

Het keerpunt tussen Romeinen 7 en 8 is gelegen in de woorden: "Gode zij dank..." Romeinen 7 is het relaas van iemand die zich beklaagt over eigen onvermogen. Romeinen 8 is de juichtoon over wat God in staat is te doen in ons leven. Dat is het verschil tussen Romeinen 7 en Romeinen 8. Romeinen 7:25                    top

blijven we dan geen arme zondaars?
Ons leven is gewoonlijk zo beneden de maat omdat we blijven stilstaan bij ons eigen onvermogen. "Zijn en blijven we dan geen arme zondaren?" hoor je dan vragen. Het is een vraag met een verkeerde blikrichting. Gefocusd op onszelf en op waar wij niet toe in staat zijn. Ons onvermogen is een gegeven. Ga uit van dat feit. Maar blijf er niet bij stilstaan. Want zou Gód niet bij machte zijn om te doen wat wijzelf niet kunnen? Reeds het stellen van de vraag verandert ons al! We hebben domweg geen flauw benul wat God met ons leven vermag te doen. Het is juist het gebrek aan dit bewustzijn dat onze grootste beperking vormt.                      top

Het Griekse woord voor 'genade' (charis) is bijna identiek aan het woord voor 'danken' (eu-charis). Bewustzijn van genade maakt dankbaar. Zelfs wanneer alles tegen schijnt. Let wel: tegen schijnt. Want als God vóór ons is, wát zou er dan tegen ons kunnen zijn? Romeinen 8:31                     top

Maar weinig gelovigen realiseren zich dat dezelfde Kracht die Jezus destijds uit de dood deed opstaan nu in hen woont. Het is de kracht van het Woord (dat Geest en Leven is). Johannes 6:63; Romeinen 8:11                     top

Een sterveling wordt per definitie beheerst door de dood. Slechts het geloof in 'de weggewentelde steen' maakt dat we desondanks kunnen gaan LEVEN! Want in beginsel is de dood al overwonnen! 1Korinthe 15:32, 57; Romeinen 8:11                       top

De Kracht die in ons woont wordt "een schat in aarden vaten" genoemd. We hebben geen garanties aangaande onze 'aarden vaten'. Niet de uitwendige maar de innerlijke mens wordt dagelijks vernieuwd. Maar onderschat anderzijds niet de vitaliserende uitwerking die innerlijke vrede en vreugde op ons lichaam kunnen hebben.
2Korinthe 4:7,16; Spreuken 17:22            top


Verwant onderwerp: strijden tegen 'het vlees'?


ga naar thuis-pagina