laatste wijziging: 10 januari 2012
HOME

PMT-studie 24-02-00 n.a.v. Romeinen 8:28-39

ALS GOD VÓÓR ONS IS

niet weten wat we bidden zullen
voorbestemd - dus niets te roemen
angst voor uitverkiezing...
Gods voornemen en dus geen eigen werken
"vóór eeuwige tijden"
aorist
een gouden ketting met 5 schakels
wat kán er tegen ons zijn?
de moeite van in blijde verwachting zijn
twee verzen nóg mooier
afdalende reeks
hyper-overwinnaars


In Romeinen 8 stelt Paulus dat we niet weten wat we zullen bidden naar behoren (letterlijk: naar wat moet zijn). Maar, voegt hij er aan toe: wij weten wel dat God álles doet samenwerken ten goede voor degenen die God liefhebben. Dan hebben we dus reden om het bidden te vervangen door danken.

Mensen die God liefhebben hoeven zich niets te verbeelden. Zij zijn daartoe vóórbestemd in Gods voornemen (plan). Dat stond al vast vóór hun geboorte en dus ook voordat er iets goeds of kwaads gedaan kon worden. Geloof in verkiezing en voorbestemming maakt ootmoedig. We kunnen niets aan ons heil toe- of afdoen. Inderdaad, 'nog geen nagelschrapsel'. Romeinen 9:11

Uitverkiezing en voorbestemming zijn voor honderdduizenden mensen in ons land begrippen waarmee de stuipen op 't lijf worden gejaagd. Dat komt omdat met niet het einddoel van God kent. Men denkt in termen van een eindeloze verdoemenis. Terwijl de Schrift laat zien dat God zich over allen zal ontfermen. Romeinen 11:32; Romeinen 5:18

De apostel brengt Gods voornemen ter sprake om daarmee de eigen werken van de mens ter zijde te stellen. Uit 2Timotheüs 1:9 en 10 blijkt dat zowel onze redding als onze roeping al vastlagen "vóór eeuwige tijden".

De frase "voor eeuwige tijden" (letterlijk: aeonische tijden) is een bom onder een theologie waarbij men uitgaat van een 'eindeloze eeuwigheid". Aeonen hebben te maken met tijden. Tijden die zowel een begin als een einde hebben.

Denk er aan dat in Romeinen 8:29 en 30 in de grondtekst telkens weer de aorist gebruikt wordt. Aorist wil zeggen 'zonder horizon'. Het feit wordt gesteld zonder begrenzing van tijd. De gebruikelijke weergave als voltooid verleden tijd (heeft gehad) is misleidend. Het klopt ook híer niet want God hééft ons nog niet verheerlijkt. Vers 17 laat juist zien dat onze verheerlijking toekomst is.

In Romeinen 9:29 en 30 wordt een gouden ketting met 5 schakels voorgesteld. 

  1. die God kende [1], bestemd Hij ook tevoren [2]
  2. die God tevoren bestemd [2] die roept Hij ook [3]
  3. die God roept [3] die rechtvaardigt Hij ook [4]
  4. die God rechtvaardigt [4] verheerlijkt Hij ook [5].

Wanneer Degene die het heelal in handen heeft vóór ons is, wát kan er dan tegen ons zijn? Antwoord: helemaal niets! 

Schijnbaar is er genoeg tegen ons. Tegenslagen treffen ons allen in het leven. Vroeg of laat. Minder of meer. Paulus schrijft dat de ganse schepping zucht en ook wij als gelovigen. Maar dat zuchten is niet iets negatiefs. Nee, het is als het zuchten van een barende vrouw. Pijn, maar met de verwachting van verlossing en nieuw leven!

In de griekse grondtekst worden geen leestekens (interpunctie) gebruikt zoals punten en komma's. Maar aangezien de vertaling die wel vereist is er soms verschil in beoordeling hoe de tekst precies gelezen moet worden. Zo houdt de Concordant Version consequent de vraagstijl aan vanaf vers 31. Zie hoe fraai dit afsteekt tegen b.v. de NBG.

NBG
CV
33  Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 33  Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God die rechtvaardigt?
34  wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.  34  Wie zal veroordelen? Christus Jezus de gestorvene wat méér is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit?

De apostel noemt een afdalende reeks van omstandigheden in vers 35. Verdrukking (=druk van buiten), benauwdheid (=angst), vervolging (=achterna gezeten worden), honger of naaktheid (=gebrek aan primaire levensbehoeften), gevaar (=levensgevaar) en het zwaard (=executie). Paulus kende het stuk voor stuk uit eigen ervaring. 2Korinthe 11:23-28

Paulus roept uit: zelfs in deze omstandigheden zijn we "meer dan overwinnaars"! Letterlijk staat er: hyperoverwinnende. Niet straks pas overwinnen, maar nú al. De overwinning staat reeds bij voorbaat vast. En nog sterker: uiteindelijk zal blijken dat er niets tegen ons was. Alle omstandigheden werken mee aan het ultieme doel dat God zich gesteld heeft. Als dát geen 'positief denken' is...


  HOME