ga naar thuis-pagina

laatste wijziging: 7 oktober 2006

Samenvatting van studie gehouden op 13 september 2006 te Rijnsburg.

zegels en bazuinen

Het boek 'Openbaring' gaat over de tijd waarin de Here Jezus Christus openbaar zal worden. Dat staat te lezen, direct in de aanhef. "Openbaring van Jezus Christus...". 'Openbaringen (meervoud... ) van Johannes', zoals het boek vaak genoemd wordt is dus onjuist.
Openbaring 1:1

De vertaling "om te tonen hetgeen weldra moet geschieden" is niet correct. Het woord 'weldra' zou vervangen moeten worden met 'haastig'. Het gaat er niet om dat wat wordt aangekondigd gauw zou gebeuren, maar dat als het zou gebeuren, het zou gebeuren met haast en snelheid.
Openbaring 1:1 vergl. "snel" in Hand.12:7

Het boek 'Openbaring' is het sluitstuk van de Bijbelse profetie. Het bevat vele honderden (!) verwijzingen naar de eerdere Hebreeuwse profeten. Wie 'Openbaring' leest, wordt geacht op de hoogte te zijn van wat eerder door de profeten is gezegd. Anders laat het boek zich niet verstaan.

De meeste christenen kennen het wóórd 'wederkomst' wel, maar ze weten absoluut niet waar ze het over hebben. De doorsnee kerkganger denkt bij de wederkomst aan de dag dat de wereld vergaat en of dat de doden geoordeeld zullen worden. Maar deze gebeurtenissen zullen minstens duizend jaar later plaatsvinden.

Wie 'Openbaring' leest, wordt geacht op de hoogte te zijn van wat eerder door de profeten is gezegd. Anders laat het boek zich niet verstaan.

De wederkomst houdt in de profetie verband met de terugkeer van Jezus Christus op de Olijfberg om Zijn troon te Jeruzalem op te eisen, Israël te herstellen en Zijn Koninkrijk over de volkenwereld te vestigen. Waar men echter meent dat Israël afgedaan heeft en 'de kerk' de plaats van dit volk heeft overgenomen en bovendien denkt in termen van 'hiernamaals' en 'zieleheil', daar is men op voorhand geblokkeerd om van 'Openbaring' überhaupt ook maar iets te begrijpen.

Vandaag leven we in de dagen van de verborgenheid. Tweeduizend jaar geleden ontrok de Here Jezus Christus Zich aan het oog van de wereld en het moment nadert dat Hij openbaar zal worden. Dit is de essentie van de Apocalyps: Hij die tot op vandaag verborgen is zal t.Z.t onthuld worden.

In ‘Openbaring’ is sprake van resp. zeven zegels (hfst 6-8) en van zeven bazuinen (hfst 8-11). De reeks van zegels wordt opgevolgd door de reeks van bazuinen. De opening van het zevende zegel is een korte pauze, waarna de zeven bazuinen zullen klinken.

De zeven zegels houden verband met de opening van de boekrol, dat een eigendomsakte blijkt te zijn. In Jeremia 32 lezen we van een verzegelde boekrol dat een losserakte is. Het idee in Openbaring is, dat de aarde onder vreemd beheer terecht is gekomen ("de god van deze aioon") maar door de naaste bloedverwant straks geclaimd zal worden. Als enige kan Hij Zich aanmelden wanneer de vraag klinkt: "Wie is waardig de boekrol te openen...?".
Jer.32:8-14; "wie is waardig? -Openb.5:2-5

Bij het zevende zegel is het Koninkrijk over Israël gevestigd. Bij de zevende bazuin is het Koninkrijk over de volkenwereld gevestigd.

De zeven bazuinen in Openbaring zijn als de zeven keer dat de bazuinen klonken bij de inname van Jericho. Elke dag werd de bazuin geblazen, totdat op de zevende dag, bij de zevende bazuin, de muren instortten en de stad onder Israëls heerschappij terechtkwam. Jericho is een beeld van de van God vervreeemde wereld (geen stad op aarde die zo diep gelegen is, en ... in de omgeving van de Dode Zee...). Maar deze stad is tegelijkertijd de Palmstad. Een palm is een beeld van overwinning en triomf. Jozua 5 en 6; palmtakken als beeld triomf, zie Joh.12:13; Openb.7:9

Bij het zevende zegel is het Koninkrijk over Israël gevestigd. Bij de zevende bazuin is het Koninkrijk over de volkenwereld gevestigd.

De opening van de zegels in ‘Openbaring’ 6…
1-ste zegel: schijnvrede
2-de zegel: oorlog
3-de zegel: hongersnood
4-de zegel: pest
5-de zegel: vervolging
6-de zegel: aardbevingen
De opening van de zegels in Openbaring sluit naadloos aan bij wat de Here Jezus in 'de tweede bergrede' (Matteüs 24) voorzei:

7. Want volk zal tegen volk opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk (2-de zegel) ; en er zullen zijn hongersnoden (3-de zegel) , en pestilentiën (4-de zegel) , en aardbevingen (6-de zegel) in verscheidene plaatsen. (…) 9. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil (5-de zegel).

De opening van het zesde zegel speelt een cruciale rol in het profetisch woord. Bij die gelegenheid zal de zon verduisterd en de maan als bloed worden. Hij die op de troon zit zal openbaar worden en de dag van toorn zal worden ingeluid. Deze tekenen aan de hemel markeren het aanbreken van de dag des HEREN. We komen het op vele plaatsen tegen. Bij Joël, Jesaja, Ezechiël en niet te vergeten in Matteüs 24 (Jezus' 'tweede bergrede').

Openbaring 6 (de opening van het zesde zegel):
* de zon verduisterd en de maan wordt als bloed; 6:12
* Hij die op de troon gezeten is wordt zichtbaar; 6:16
* de grote dag van toorn is aangebroken; 6:17
* de 144.000 uit de 12 stammen van Israël worden verzegeld (i.v.m. de tijd van de bazuinen die zal aanbreken); Openb.7

Joël 2:
* de zon veranderd in duisternis, de maan in bloed, etc.;
* VOORDAT de dag des HEREN aanbreekt; 2:31
* te Sion zal ontkoming zijn; 2:32
* er wordt een keer gebracht in het lot van Juda en Jeruzalem. 3:1

Matheüs 24:
* de zon verduisterd en de maan geeft haar glans niet, etc.
* NA de grote verdrukking van die dagen; 24:29
* dan zal de Zoon des mensen verschijnen met grote heerlijkheid; 24:30
* het uitverkoren volk zal worden verzameld; 24:31
* binnen één geslacht zal de zomer aanbreken... 24:32

Jesaja 13;
* de dag des HEREN komt; 13:9
* de zon verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen; 13:10
* dan zal God het kwaad aan de wereld bezoeken; 13:11
* stervelingen zullen zeldzamer zijn dan gelouterd goud; 13:12

Na het zesde zegel (de verschijning van de Messias), zal een korte pauze worden ingelast. Het is de tijd van Israëls verzameling en herstel. Vervolgens klinken zeven bazuinen, waarin "de God van Israël" Zich zal wreken op de volkenwereld.

Zoals voor de jood de zevende dag (sabbat) aanbreekt op de avond van de zesde dag (vrijdagavond), zo zal ook de Sabbat van het Koninkrijk voor de Israëliet eerder aanvangen dan voor de overige volken.

Na de zevende bazuin zal het Koninkrijk over de volkenwereld aanbreken.

"Het Koninkrijk over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in aionen der aionen."
Openbaring 11:15

De zevende bazuin valt samen met de aanvang van "de duizend jaren". Vanaf dit ogenblik zal het overblijfsel uit de volken immers zijn onderworpen aan de Messias. Anders gezegd: de volken zullen niet meer verleid worden. Openbaring 20:3

De term 'duizendjarig rijk' berust op een misverstand. Want het Koninkrijk van Christus is "een eeuwig Koninkrijk", d.w.z. het trotseert de eeuwen (aionen). "Zijn Koninkrijk zal geen einde hebben". De jaren die geteld worden zijn niet die van de heerschappij van Christus, maar die van de binding van satan, "de oude slang". "eeuwig Koninkrijk" - 2Petrus 1:11; Lucas 1:33 "Zijn Koninkrijk zal geen einde hebben". Let op: Christus zal heersen tot in de aionen. Daarna zal het Koninkrijk overgegeven worden aan God de Vader 1Kor.15:22-28).

In Jesaja 60 lezen we over de tijd dat voor Israël het Koninkrijk zal zijn aangevangen, terwijl de volkenwereld nog in opperste duisternis zal verkeren.

1. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. 2. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

Zoals voor de jood de zevende dag (sabbat) aanbreekt op de avond van de zesde dag (vrijdagavond), zo zal ook de Sabbat van het Koninkrijk voor de Israëliet eerder aanvangen dan voor de overige volken.

Vraag: Is de zevende bazuin in Openbaring 11 dezelfde als “de laatste bazuin” in 1Korinthe 15:52?

Antwoord:

Nee. “De laatste bazuin” refereert aan de twee bazuinstoten die zullen klinken bij “de wegrukking” (1Thes.4:17). De doden in Christus zullen eerst worden opgewekt, “bij het geklank ener bazuin Gods”. Daarna klinkt de tweede en laatste bazuin (van deze reeks). Dan zullen de levenden veranderd worden. Tezamen met hen die uit de doodslaap zijn ontwaakt, zullen deze dan de Here tegemoet gaan in de lucht.

De “wegrukking” gaat vooraf aan de opening van de zegels en het schuilen (1260 dagen) van de vrouw (=getrouwen van Israël) in de woestijn. Openbaring 12:5). De zevende bazuin daarentegen zal klinken na de zegels en zelfs helemaal aan het einde van “de dag van toorn”. Dat is geruime tijd nadat de Messias met de Zijnen zal zijn verschenen op de Olijfberg.ga naar thuis-pagina