het koninklijke bruiloftsmaal
VRAAG:

In Matteüs 22:1-14 vinden we de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. Hoe moeten we dit verstaan? Leven wij nu in de tijd van "gaat naar de kruispunten der wegen en nodigt allen"?

ANTWOORD:
Deze gelijkenis gaat over een koning die een bruiloft aanricht voor zijn zoon. De bruiloft is een bekend beeld van het Koninkrijk dat op aarde openbaar zal worden (1). We hebben het dan over de tijd van "de duizend jaren" waarin de satan gebonden zal zijn en de volkeren niet zal kunnen verleiden (2). Voordat de bruiloft daadwerkelijk aanbreekt worden de slaven van de koning er drie keer op uit gestuurd.

De eerste keer worden de genodigden geroepen voor de bruiloft. De genodigden weigeren. Deze eerste uitnodiging spreekt van de tijd dat Jezus zijn apostelen (de twaalf en de zeventig) uitzond tot het huis van Israël.

Bij de tweede uitzending vindt een herhaling plaats van de eerste oproep, met dit verschil dat nu expliciet klinkt: "alles is gereed, komt tot de bruiloft". Deze uitzending spreekt van de Handelingen-tijd. Inmiddels was alles in gereedheid gebracht ("het is volbracht!") en het Koninkrijk zou openbaar worden. In plaats daarvan worden de slaven door de genodigden gegrepen en gedood. De koning wordt toornig en zendt zijn legers er op uit om de moordenaars om te brengen en de stad te verbranden. Het spreekt van de wijze waarop Israël ook in de Handelingen-tijd het Evangelie aangaande de Zoon heeft afgewezen. Het resulteert in de vernietiging van de Joodse staat en de verbranding van de stad Jeruzalem in 70 AD.

De derde uitzending bepaalt ons bij de toekomst, vlak voor het daadwerkelijke begin van de bruiloft. Nu gaat de slaven "naar de kruispunten der wegen" om aan allen de uitnodiging te doen. Na de wegrukking van de Gemeente zal door 144.000 getuigen uit Israël, het Evangelie van het nabije Koninkrijk worden gepredikt. Een grote schare die niemand tellen kan, zal aan deze uitnodiging gehoor geven (3). Zij allen zullen in de bruiloftzaal gevonden worden, d.w.z. het Koninkrijk op aarde beërven. Met die restrictie, dat men passend gekleed is. Het feestkleed spreekt van gedrag dat het Koninkrijk waardig is.

De uitspraak aan het eind "want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren" heeft vermoedelijk een tegengestelde betekenis als die men er gewoonlijk aan toekent. De gangbare uitleg zegt: er worden wel veel mensen geroepen maar er komen uiteindelijk maar weinig mensen in de bruiloftzaal. Maar dat is hier niet de gedachte. De clou is namelijk dat de bruiloftzaal wel degelijk vol komt, maar dat er van de oorspronkelijk genodigden (uitverkorenen) maar weinig zullen zijn.

Last but not least: in de evangelieën richt Jezus zich uitsluitend tot Israël en spreekt tot hen over het Koninkrijk in het toekomende Millennium. Het is niet goed om de boodschap van deze gelijkenis uit z'n verband te lichten en toe te passen op prediking in onze dagen (4). Degenen die in de huidige tussen-tijd geroepen worden d.m.v. het Evangelie van genade zijn niet bestemd om te overleven tot het aanbreken van het Koninkrijk op aarde. Zij zijn bestemd voor de hemel. Zij zijn ook geen genodigden voor het feest. Zij maken deel uit van de Zoon van de koning!

voetnoten:
(1) Openb.19:6-10
(2) Openb.20
(3) Openb. 7
(4) Mat.15:24-26