laatste wijziging: woensdag 18 april 2001

HOME
KWAM JEZUS OP EEN EZELIN OF OP EEN EZEL JERUZALEM BINNENRIJDEN?

Op het eerste gezicht lijkt hier sprake te zijn van een tegenstrijdigheid. Immers in Zacharia 9:9 is sprake van een ezelshengst terwijl Matteüs 21:2 het heeft over een ezelin. Laten we de zaak eens nader bezien. In Zacharia 9:9 wordt geprofeteerd: 
Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.
In Marcus 11:7 en Lucas 19:33 wordt gesproken van een "veulen" en in Johannes 12:14 is sprake van een "jonge ezel". Vanuit de beschrijving in Matteüs 21:7 weten we echter dat er twee ezels tot Jezus gebracht werden:
zij brachten de ezelin EN het veulen en zij legden hun klederen erop, en Hij ging daarop zitten.
M.a.w. Jezus daalde de Olijfberg af met zowel een ezelin als met een jonge ezelshengst.

HOME