laatste wijziging: 9 februari 2002
HOME

PMT-Bijbelstudie 13-01-00 n.a.v. Paulus' gebed in Kolosse 1

DE BESTE WENSEN

bidden met dankzegging
danken maakt blij
danken voor kwade dingen??
wensen of behoeften?
de vrede van Gods
Paulus' gebeden
goede werken
wat zijn goede werken?
gnosis en epi-gnosis
een beetje of vervuld van...?
wat is Gods wil?

kracht begint bij kennis
de Heer waardig wandelen
blijven we dan geen arme zondaren?
geduld met blijdschap!


Gebed met dankzegging is niet slechts: bidden voor het één en danken voor het ander. Maar ook en vooral: voor hetgeen je bidt ook danken. Danken dat God bij machte is om het gebed te verhoren en in elk geval het beste zal geven. 

Het Griekse woord voor 'dankzegging' (eucharis) is direct verwant aan het woord voor 'vreugde' (charis). Danken maakt blij!

Het is niet moeilijk om te danken voor de goede dingen die God geeft. Maar wanneer God kwade dingen geeft... danken we Hem daarvoor dan nog? Geloven we dan nóg dat Gods weg altijd de beste is? Ook al is het een ondoorgrondelijke weg?

God vervult niet al onze wensen maar wel al onze behoeften! D.w.z. dat wat Gód voor ons nodig acht. En dat doet Hij zelfs "rijkelijk"! Filippi 4:19

De vrede Gods is de vrede die God Zélf heeft. Bij Hem loopt er niets uit de hand. Alles wat plaatsvind is naar de raad (= bedoeling) van Zijn wil. Gebeurtenissen die ons van onze stuk brengen brengen godzijdank Zijn troon niet aan het wankelen. Zou die vrede niet  onze harten en gedachten kunnen behoeden? Jawel, 'als in een vesting', staat er in de grondtekst. Het is een rust en vrede die alle verstand te boven gaat. Filippi 4:7

We doen er goed aan om de "apostel en leermeester van de heidenvolken" ook in zijn gebedsleven na te volgen. Wie zijn brieven aandachtig leest komt onder de indruk van zijn sprankelende gebeden. Hij leefde met recht onder een open hemel.

Goede werken zijn werken die Gód in en door ons doet. Daarom zijn het ook goede werken. Of dacht u dat de mens vanuit zichzelf iets goed kan werken?

Wij verstaan onder goede werken doorgaans een speciaal soort activiteiten. Het verzorgen van een zieke, geld geven voor een goed doel, het bezoeken van een eenzaam mens, etc. Maar goede werken zijn alle activiteiten die we van harte doen en waarin we God danken en Hem dus de eer geven. Wat dan ook. "Al wat gij doet, doet dat van harte, als voor de Heer". Dát is goed werk. Kolosse 3:17

Het Nieuwe Testament heeft twee woorden voor 'kennis'. Gnosis en epignosis. Het laatste duidt op iets wat boven kennis uit gaat. Epignosis is méér dan kennis. Het is je bewúst zijn van. Het wordt in de NBG-vertaling weergegeven met o.a. bemerken, herkennen, erkennen, ten volle kennen, helder inzicht en rechte kennis.

Paulus' wens was dat de gelovigen vervuld zouden zijn van 'epignosis' van Gods wil, met alle wijsheid en geestelijk inzicht. Paulus bad niet om een beetje of om 'een stuk' kennis maar om vervúlling daarmee. We hebben domweg geen notie van wat God met een mensenleven kan doen.

Vervuld met de kennis van Gods wil. Wát is Gods wil? Efeze 1:10,11 geeft het antwoord: het heelal, hemel en aarde in de voltooiing der tijden onder één Hoofd (= Christus Jezus) samen te vatten. Het komt overeen met wat de apostel Paulus in Kolosse 1 schrijft. Het heelal wederzijds met Zich te verzoenen. 1Timotheüs 2 zegt dat het Gods wil is om alle mensen te redden.

Gelovigen willen dikwijls graag krácht ervaren. Dat is prima. Maar het begint bij kénnis. Ware kennis is een enorme bron van kracht.

Om de Heer waardig te wandelen moeten we de Heer eerst kennen. Weten wat Zijn waarde is. Oftewel, Hem waarderen om wie Hij is. Paulus laat in Kolosse 1 zien wat de alles overstijgende waarde is van "de Zoon van Gods liefde".

Ons leven is gewoonlijk zo beneden de maat omdat we uitgaan van ons eigen onvermogen. "Zijn en blijven we dan geen arme zondaren?", hoor je dan vragen. Het is een vraag met een verkeerde blikrichting. Gefocusd op onszelf en op hetgeen wij niet toe in staat zijn. Ons onvermogen is een feit. Ga uit van die premisse. Maar blijf er niet bij staan. Zou Gód niet bij machte zijn om ons te vervullen, te bekrachtigen met alle blijdschap etc.? De vraag zó gesteld, pakt héél anders uit! Dat garandeer ik u.

Letterlijker vertaald staat er in Kolosse 1:12: "volharding en geduld met blijdschap dankende de Vader". Het gaat hier over "geduld met blijdschap". Is dat niet uniek? Wij associëren geduld gewoonlijk met steunen en klagen. Maar Paulus combineert geduld hier met blijdschap. Inderdaad, dat moet van boven komen.

HOME