laatste wijziging: woensdag 24 januari 2001
HOME
PMT-Bijbelstudie 4-11-1999  n.a.v. Johannes 3

WEDERGEBOORTE

geen boodschap aan heidenen
verschillende woorden achter wedergeboorte
wedergeboorte bij Paulus?
Jezus' verwijt aan Nicodemus
water en geest
hoe het Koninkrijk te beërven?
ook voor niet-uitverkorenen
wedergeboorte en Gilgal
Gilgal en Golgotha
Gilgal en de toekomst
Gilgal bij het dal van Achor

Er kwam een "overste der Joden" tot Jezus. Jezus noemt hem "de leraar van Israël". Jezus is niet in gesprek met een onwetende heiden. Daar had Jezus geen boodschap aan! In zo'n geval reageerde Hij met "het is niet goed om het brood der kinderen aan de hondjes te geven" en "Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël". Het direct toepassen van dit gedeelte op iedere willekeurige luisteraar, is een uit het verband lichten van dit hoofdstuk.  Johannes richt zich tot 'de besnijdenis'. Israël dus. Gelovigen uit de heidenvolken doen er verstandig aan eerst in de leer te gaan bij de "leermeester der heidenvolken". Galaten 2:7-9;  Matteüs 15:24-26

Achter het begrip 'wedergeboorte' in onze vertalingen zitten drie verschillende Griekse woorden. Het verschil zit 'm in de verschillende voorzetsels. Matheüs en Paulus spreken als enigen van wedergeboorte. Petrus spreekt over náár boven geboorte. En Johannes 3 gebruikt het woord ván boven geboorte.

drie woorden voor wedergeboorte:
  • pali-genesia (wedergeboorte) in Math.19:28, Tit.3:5; 
  • ana-gennao (naar boven-geboorte) in 1Petr.1:3,23; 
  • gennao-anôthen (vanaf boven-geboorte) in Joh.3:3,7

Nergens schrijft Paulus in één van zijn dertien brieven dat gelovigen zijn wedergeboren. Eén keer stelt hij dat ze het bád van wedergeboorte hebben ondergaan. Titus 3:5

Jezus verwijt niet specifiek Nicodemus' onkunde aangaande de term 'wedergeboorte' (beter: van boven gegenereerd worden) maar diens onkunde over hoe men het Koninkrijk van God kan waarnemen en binnengaan. Men dient te geloven! Dat is nu precies hetgeen men (lees: de leiding van Israël) niet deed.

Reeds in Ezech.36 wordt voorzegd dat God de Israëlieten uit het midden der volken zal verzamelen en hen brengen naar het land. Dan zullen de volken weten de HERE God is. Hij zal dan rein water over hen sprengen en een nieuwe geest in hun binnenste geven, ja Zijn eigen Geest in hun binnenste geven! Zó zal Israël het Koninkrijk zien en binnengaan. Door gegenereerd te worden uit water en geest. Ezechiël 36:22-28

Israël kan als koninklijk en priesterlijk geslacht slechts door "water en geest" het Koninkrijk binnengaan. Van de volken in Math.25 lezen we dat het voor hén voldoende is om iets goeds te doen voor de minste broeders van de Koning. Reeds dan kunnen zij het Koninkrijk beërven!

Nicodemus leefde kennelijk, zoals zovelen onder de Joden, in de veronderstelling dat, om het Koninkrijk te beërven, het voldoende is om deel uit te maken van de uitverkoren natie. Het tegendeel is waar. Voor de uitverkorenen wordt de lat veel hoger gelegd dan voor de niet-uitverkorenen. Aan wie veel gegeven is zal veel geëist worden. Lucas 12:48

Er is in de Hebreeuwse Bijbel een woord dat veel te maken heeft met 'wedergeboorte': Gilgal. Het is een naam die aan een plaats aan de Jordaanoever is gegeven toen het volk daar was doorgetrokken en vervolgens besneden. De doortocht door de Jordaan is een beeld van dood en opstanding. Daarom doopte Johannes in de Jordaan (ongeveer ook op die plek)! De besnijdenis is een beeld van het wegsnijden van "het vlees dat van geen nut" is en het wegnemen van de bedekking. Johannes 1:28; 6:63; 2Korinthe 3:14-16; Deuteronomium 30:6. Het modern Hebreeuwse woord voor 'wedergeboorte' is vrijwel identiek aan het woord 'Gilgal' (luglg)

Wat gebeurde er nog meer in Gilgal? Daar werd het Pascha en het feest van de eerstelingsgarve gevierd. Dat zijn de dagen waarin 15 eeuwen later de Messias resp. stierf en opstond! Gilgal verwijst naar Golgotha en de Eersteling die uit de doden opstond. In het Hebreeuws zijn Gilgal en Golgotha trouwens bijna identieke woorden. Jozua 5:10

Gilgal spreekt historisch bezien, van de wijze waarop Israël ooit het beloofde land binnentrok. Profetisch beschouwd, spreekt het van de wijze waarop zij het beloofde Koninkrijk zullen binnengaan. Zij zullen (in beeld) de Ark navolgen, door de doodsjordaan gaan, de voorhuid van hun hart besnijden en Hém erkennen die ooit tijdens Pascha stierf en opstond.

Wellicht dat Gilgal een nóg veel letterlijker vervulling zal krijgen. Want het volk zal ooit weer via dezelfde route vanuit de woestijn (waar het door God bewaard zal worden), optrekken naar het land. Dan zal God het dal Achor (= ongeluk) maken tot een deur der hoop. Gilgal ligt noordwaarts van Achor. Openbaring 12:6; Hosea 2:14; Jozua 15:7 

HOME