laatste wijziging: 8 augustus 2002
HOME

ONTFERMT GOD ZICH NIET OVER ENGELEN?

Wanneer we de gebruikelijke Bijbelvertalingen moeten geloven, is het antwoord op bovenstaande vraag heel duidelijk: nee. In Hebreeën 2:16 (NBG-vertaling) lezen we het volgende:
"Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham."
Hebreeën 2:16

Maar staat er ook wérkelijk wat er staat? Wanneer we dit nader onderzoeken ontdekken we als snel dat in de oorspronkelijke Griekse tekst in het geheel geen sprake blijkt te zijn van 'ontferming'. Het woord dat geacht daarvan de vertaling te zijn (epilambanomai) heeft namelijk een geheel andere betekenis. Het komt 19x voor in het 'Nieuwe Testament' en wordt vertaald met woorden als (aan)grijpen, vatten en nemen. Uitsluitend in Hebreeën 2:16 vertaald men met 'ontfermen'. Terwijl het woord voor 'ontfermen' in het Grieks 'eleeo' is. Dat geeft toch te denken, nietwaar?

Daar komt bij dat er geen enkele noodzaak is, om aan Christus als onderwerp van de zin te denken. In het voorgaande vers ging het over de bevrijding van hen die hun hele leven door angst voor de dood, tot slavernij gedoemd waren. Want, zo vervolgt vers 16 dan (correct vertaald), niet engelen grijpt het aan, maar het nageslacht van Abraham. Niet éngelen maar ménsen van "vlees en bloed" (zoals het nageslacht van Abraham) gaan dood.

Dat het bovenstaande inderdaad de betekenis is, wordt bevestigd in de context van Hebreeën 2. In vers 9 lezen we de volgende mededeling:

"... maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond."

De dood grijpt geen engelen aan. En omdat engelen niet sterven, is Jezus een korte beneden de engelen gesteld toen hij het lijden van de dood onderging. Dit sluit dus naadloos aan bij wat we reeds eerder aantroffen in vers 16.

Samengevat, een correctere weergave van Hebreeën 2:15 en 16, ziet er als volgt uit:

"... en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want zeker, niet engelen grijpt het aan maar het grijpt aan het zaad van Abraham."

Zou God geen ontferming bewijzen aan engelen? Gaat zijn barmhartigheid niet, zoals Psalm 145:9 zegt, "over AL zijn werken"?
En leert Kolosse 1:20 niet dat door het bloed van het kruis alles verzoend zal worden? Let wel, niet alleen alle vijanden op aarde (mensen dus) maar ook alle vijanden in de hemel. Welke vijandige machten er ook moge zijn in de hemelse regionen (en dat zijn er vele! lees Efeze 6:12), ze zullen allen door het bloed van Golgotha eens vrede sluiten met hun Schepper!

 

 

 

 

HOME