ga naar thuis-pagina

laatste wijziging: 21 april 2005

wie kocht: Abraham of Jakob?

Vraag:
Volgens Stefanus kocht Abraham een graf van de zonen van Hemor in Sichem (Hand.7:16). In Genesis 23 echter lezen we dat Abraham een graf kocht van de Hethieten. Volgens Gen.33:19 was het Abraham's kleinzoon Jakob, die een stuk land in Sichem kocht van de zonen van Hemor.
Hoe zit dat?

Antwoord:
Er zijn in de loop der tijd meerdere pogingen gedaan om deze moeilijkheid op te lossen. Soms dermate wanhopig, dat men zelfs meende dat de overgeleverde tekst niet kon deugen. In werkelijkheid is de oplossing betrekkelijk eenvoudig, zodra we nauwkeuriger de tekst bezien.

Onderstaand ziet u een plaatje afgebeeld van de interlineaire tekst van Hand.7:16. De bovenste regel (zwart) is de Griekse tekst, de tweede regel (groen) de Engelse concordante weergave en daaronder (bruin) de weergave van de NBG-vertaling.

De NBG-vertaling leest, zoals vrijwel alle vertalingen, dat Abraham het graf gekocht heeft VAN de zonen van Hemor. Maar er is een andere lezing en interpunctie mogelijk:
"... zij werden overgebracht naar Sichem en geplaatst in het graf (welke Abraham gekocht had voor de prijs van zilver), NAAST dat van de zonen van Hemor" .
Het verschil tussen deze weergave en de traditionele lezing is, dat de mededeling aangaande Abraham die kocht voor de prijs van zilver, tussen haakjes wordt geplaatst. Wanneer we deze mededeling voor het gemak weglaten staat er:
"... zij werden overgebracht naar Sichem en geplaatst in het graf (...), NAAST dat van de zonen van Hemor" .
Deze vertaling en interpunctie is volstrekt verantwoord en in harmonie met de tekst in Genesis.

M.a.w. Abraham kocht een graf (de spelonk van Machpela in Hebron/Sichem, het huidige Nabloes). Daar werden de aartsvaders bijgezet. Dit graf is NAAST of BIJ het stuk grond dat Jakob van de zonen van Hemor kocht, de plek waar later Jozef begraven zou worden (Jozua 24:32).

Kanttekeningen Staten Vertaling

Tot mijn genoegen is bovenstaande verklaring ook voorgesteld in de aloude Kanttekeningen der Staten Vertaling.

"Doch anderen menen dat het woord Abraham in den tekst wel mag behouden worden, alzo ook Abraham te Hebron ene spelonk gekocht heeft van Efron den zoon Zoar, tot begraving zijner doden, Gen. 23:16, in welke ook Jakob heeft willen begraven zijn, Gen. 49:29,30, en waarheen ook schijnt dat de gebeenten van enige andere voorvaders uit Sichem overgebracht zijn. En dezen zetten den tekst hier aldus over: benevens hetgeen; dat is, benevens het graf, dat van deze zonen van Emmor, den vader van Sichem; namelijk door Jakob gekocht was; Gen. 33:19. "ga naar thuis-pagina