laatste wijziging: 24 januari 2001
HOME

samenvatting van toespraak gehouden op zondag 30 juli 2000

DE VERLAMDE MAN
BIJ DE SCHONE POORT

Handelingen 3:1-10

een teken
het leven begint bij de veertig
omhoog kijken en mens worden
zilver en goud
springlevend
gebedsverhoring
leven, lieven, loven

tijd: kort na de gebeurtenissen op het Pinksterfeest in Jeruzalem rond het jaar 30 AD.
plaats: Jeruzalem
aanleiding: Petrus en Johannes gaan op het uur van het gebed naar de tempel. Bij de oostelijke poort (de Schone geheten) zien zij een bedelaar liggen. Een man die van zijn geboorte af verlamd is. 

De geschiedenis die in in dit Bijbelgedeelte wordt verhaald wordt een hoofdstuk later een teken genoemd. Het is meer dan alleen maar een wonder. Het heeft een be-teken-is. Het geloof en herstel van de verlamde man tekent Israël als natie.  Handelingen 4:16

Israël bevond zich in de Handelingen-tijd bij de ingang (de Schone poort) van het beloofde Koninkrijk . Petrus zegt in zijn rede expliciet dat wanneer het volk tot bekering komt er tijden van verademing zullen aanbreken. Handelingen 3:19-21

De verlamde man schildert perfect Israëls conditie in die dagen. Nimmer was het in staat geweest te wandelen in de wegen van God. En hoewel het volk zich zó nabij 'de poort' van het Messiaanse tijd bevond... het was niet in staat er binnen te gaan. 

Later in het relaas blijkt dat de man reeds de veertig gepasseerd is. Voor hem gold met recht: 'het leven begint bij de veertig'. Het schijnt trouwens dat deze uitdrukking verwijst naar de termijn van de zwangerschap: veertig weken. Pas na deze veertig weken beginnen we de tijd van leven (leeftijd) te rekenen. Handelingen 4:22

Israël zwierf veertig jaar in de woestijn rond en toen mocht het onder leiding van Jozua (!) ingaan in het beloofde Land. De generatie van de Handelingen-tijd zou (op voorwaarde van geloof) het Koninkrijk kunnen ingaan. Net als deze (ruim) veertig jarige man zou het volk Israël een complete wedergeboorte ondergaan! Maar wat gebeurde er in plaats daarvan veertig jaar later? De tempel en de hele stad Jeruzalem werden met de grond gelijk gemaakt en opnieuw ging het volk in de diaspora...

Het teken van de genezing van de lamme man is een verwijzing naar wat de profeet Jesaja voorzei over de komst van de Messias. "Dan zal de lamme springen als een hert". Jesaja 35:6

De Schone poort was de oostelijke poort van de tempel. Richting de Olijfberg. De berg waar Jezus vermoedelijk is gestorven, begraven en opgestaan. In elk geval de berg waar Jezus ten hemel is gevaren en waarop Hij straks (bij Zijn terugkeer) Zijn voeten zal zetten. Alleen al vanwege dit uitzicht mocht deze poort met recht 'de Schone' heten.

De verlamde man keek omhoog in de verwachting iets van Petrus en Johannes te ontvangen. Naar omhoog kijken is sowieso een uitbeelding van verwachting. Mensen die géén verwachting hebben kijken naar beneden.

Het Griekse woord voor mens is 'anthropos'. Wanneer je dat woord herleid naar z'n oorsprong betekent het: 'naar omhoog gekeerd kijker'. Is dat niet apart? Een mens is iemand die opziet naar boven. Zo zegt de Psalmist: "ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal". En het volk Israël in de woestijn moest opzien naar de verhoogde slang om gered te worden van de ondergang. Psalm.121:1 (Staten Vertaling); Numeri 21:9

Zilver en goud zijn een uitbeelding van onaantastbare, geestelijke zaken. Het zijn edelmetalen, d.w.z. metalen die niet roesten. Dezelfde Petrus die hier de verlamde geneest, heeft het jaren later in zijn brief over zilver en goud als typen van de prijs die betaald is door het geslachte Lam van God. Handelingen 3:6; 1Petrus 1:18

Wanneer de Schrift spreekt van het Lam dat geslacht is verwijst het niet naar een dood slachtoffer. Integendeel. Het boek Openbaring heeft het over het Lam dat staat als geslacht. Normaal gesproken ziet men een geslacht lam liggen. Het feit dat Johannes het ziet staan kan maar één ding betekenen: het Lam is opgestaan! Het Lam dat geslacht is verwijst naar Hem die stierf én opstond uit de doden. Openbaring 5:6

Petrus zei tegen de verlamde: wandel! En wat gebeurde er? Hij sprong op! En meteen kon hij wandelen. Zonder te hoeven revalideren. Is het verwonderlijk dat er in no-time een complete volkstoeloop plaatsvind in de tempel?

In de lente (Engels: spring) springt alles open. Schapen lopen maar lammetjes springen. Springen is karakteristiek voor nieuw leven. We zeggen niet voor niets 'springlevend'. 

De verlamde man vroeg om een aalmoes. Werd zijn gebed verhoord? Nee... hij kreeg veel meer! Hij werd volkomen hersteld zodat hij niet eens een aalmoes meer nodig had. Luther zei ooit: 'als we God om zilver vragen geeft Hij goud'. God vervult niet al onze wensen maar voorziet wel in al onze behoeften. D.w.z. in alles wat Hij vind dat we nodig hebben. Rijkelijk zelfs. Filippi 4:6,19

Van de verlamde man lezen we dat hij was "springende en God lovende". Iemand die springt leeft en iemand die leeft, looft. Leven en loven zijn in onze taal bijna identieke woorden. Alleen in klank verschillen ze. In het oud-nederlands hoort daar nóg een woord bij: lieven (=liefde). Leven, lieven, loven. "Alles wat adem heeft love (Engels voor liefde) de HERE!" Handelingen 3:8; Psalm 150:6

 


 

HOME