ga naar thuis-pagina

laatste wijziging: 5 mei 2005

Olijfberg - Jeruzalem, een sabbatsreis

Het was de veertigste dag na zijn opstanding dat Jezus vanaf de Olijfberg ten hemel voer en onttrokken werd aan de ogen van zijn dicipelen. Juist op die dag hadden zij Hem nog de vraag gesteld: "Here, hersteld U IN DEZE TIJD het Koninkrijk voor Israël?" (Handelingen 1:6). De vraag was niet OF het Koninkrijk voor Israël hersteld zou worden - dat stond vast. De vraag was, of de dicipelen dat nog in hun dagen zouden beleven. Het antwoord van Jezus was, dat het hun niet toekwam dit te weten.

Of de terugkeer van Jezus Christus in de dagen van de dicipelen zou plaatsvinden, wordt in Handelingen 1 dus open gelaten. Inmiddels weten wij wél allang het antwoord op de vraag van de dicipelen: het Koninkrijk werd door Israëls ongeloof niet in die tijd hersteld. Dat lezen we ook expliciet aan het einde van het boek Handelingen. "Ga heen tot dit volk en zeg... het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet... zich bekeren en Ik hen zou genezen" (Handelingen 28:26,27).

I.v.m. "de belofte van zijn komst" schrijft Petrus aan het einde van zijn leven: "doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag" (2Petrus 3:8). Uit wat hij in dit hoofdstuk schrijft blijkt dat het hem inmiddels wél toekwam om antwoord te weten op de vraag van Handelingen 1. Petrus refereert onmiskenbaar aan de cryptische woorden in Hosea 6:1-3, waar staat dat de HERE "na twee dagen" tot Israël zal komen. Hoezo "twee dagen"? Wat is voor de Heer een dag? Wel, dát mag ons niet ontgaan, schrijft Petrus. Het doelt op twee dagen van elk duizend jaar.

Terug naar Handelingen 1. Hoewel niets bekendgemaakt wordt over het tijdstip van Christus' terugkeer, vinden we niettemin achteraf, een verborgen aanwijzing. Wanneer de dicipelen ná Jezus' hemelvaart vanaf de Olijfberg weer terugkeren naar de stad, dan lezen we:

Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan.
Handelingen 1:12

Een sabbatsreis is de afstand die een Jood mag afleggen op de sabbat: 2000 el. Het is dezelfde afstand waarvan we ook lezen i.v.m. de doortocht door de Jordaan (Jozua 3:4). Toen ging eerst de ark door de Jordaan waarna het volk Israël de ark moest navolgen... op een afstand van ongeveer 2000 el. In type zien we hier Christus (> de ark) die als eerste door de doods-Jordaan trekt (> dood en opstanding), waarna Israël weliswaar volgt, maar op aanzienlijke afstand. Een afstand van ongeveer (!) 2000 jaar.

In Handelingen 1 staat de Olijfberg voor de hemelvaart. Daar werd Hij door een wolk aan de ogen van zijn leerlingen onttrokken. De stad Jeruzalem staat daarentegen voor de vervulling van de belofte. Het is de stad van de grote Koning, de stad waar Hij straks zichtbaar zal regeren. De afstand tussen de Olijfberg en Jeruzalem staat (typologisch) daarmee dus voor de tijdspanne tussen Christus' hemelvaart en zijn wederkomst. 2000 el = 2000 jaar. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat het profetisch decor in onze dagen volop in aanbouw is. Want de tijd is nabij!!ga naar thuis-pagina