ga naar thuis-pagina
laatste wijziging: 1 maart 2003

DE GEEST OVER OF IN ONS?

de Geest OVER mensen
de Geest IN ons

de Geest OVER mensen
De Schrift gebruikt meerdere voorzetsels om de werking en het verblijf van de heilige Geest te beschrijven. Vaak spreekt ze over de Geest die OVER (of OP) mensen komt. Het overkwam diverse richters. Zo lezen we in Richteren 11:29:

Toen kwam de Geest des Heren OVER Jefta; hij trok Gilead en Manasse door...

Wanneer de heilige Geest OVER iemand komt dan vindt er altijd een krachtige, zichtbare manifestatie plaats. Het hoeft niet eens persé gelovige mensen te betreffen. Bileam was iemand die van zins was God tegen te werken, maar ...

... toen Bileam zijn ogen ophief, zag hij Israel naar zijn stammen gelegerd, en de Geest Gods kwam OVER hem...
Numeri 24:2

Uit het vervolg van de geschiedenis blijkt nogal duidelijk dat deze beschreven toestand niet van lange duur is geweest. Zoals de Geest komt, zo kan de Geest ook weer wijken.

Maar van Saul was de Geest des Heren geweken...
1Samuël 16:14

Dat het OVERKOMEN van de Geest inderdaad tot evident, ongewone en zichtbare manifestaties leidt, laat ook 1Samuël 19:20 zien:

Toen (...) zond Saul boden om David te halen. Dezen zagen een groep profeten in geestvervoering met Samuel aan hun hoofd. En de Geest Gods kwam OVER de boden van Saul, zodat ook zij in geestvervoering geraakten.

Ook in het 'Nieuwe Testament' wordt dikwijls gesproken van de Geest die OVER mensen komt. Met name in het boek Handelingen. Dat begint reeds in Handelingen 1:8

6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt U in deze tijd het Koninkrijk voor Israël? 7 Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, 8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest OVER u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Alles in het boek 'Handelingen' is gericht op het herstel van het Koninkrijk "in deze tijd", d.w.z. in de Handelingen-generatie. Met het oog op deze proclamatie zouden de twaalf (nog weer later de honderdtwintig, etc.) KRACHT ontvangen wanneer de heilige Geest OVER hen zou komen. Heel het boek Handelingen is dan ook vol van zichtbare manifestaties, van "krachten, wonderen en tekenen". Het "gij zult" is geen opdracht maar een aankondiging en voorzegging. Het zou gebeuren en achteraf kunnen we vaststellen dat het daadwerkelijk gebeurd is. In hoofdstuk 10 van Handelingen lezen we over de Geest die OVER niet-Joden komt.

En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren meegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook OVER de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in talen en God grootmaken.
Handelingen 10:45,46

Let even op het woord "uitgestort". Het doet denken aan een stortbui van regen dat over je heen komt. Onmiskenbaar, zichtbaar en overvloedig.

de Geest IN ons
Aan het einde van 'Handelingen' wordt duidelijk dat het Koninkrijk niet in die generatie openbaar zou worden. Zichtbare manifestaties van de Geest die OVER mensen kwam, hielden op. Niet langer gaat het om de Geest die OP mensen is, maar om de Geest IN ons. Vanuit de gevangenis schrijft Paulus aan zijn medewerker Timotheüs...

Bewaar door de heilige Geest, die IN ons WOONT, het goede, dat jou is toevertrouwd. Dit weet jij, dat allen in Asia zich van mij hebben afgekeerd...
2Timotheüs 1:13 (vergl. ook Romeinen 8:11)

Veel meer dan de Geest die OP mensen is, is de waarheid van de Geest die IN ons WOONT. Niet uitwendig maar inwendig. Niet openbaar maar verborgen. Niet tijdelijk maar blijvend (daar duidt het werkwoord 'wonen' op).

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, IN jullie WOONT, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook jùllie sterfelijke lichamen levend maken. Door zijn Geest, die IN jullie WOONT.
Romeinen 8:11

Realiseer u eens: dezelfde Geest die 2000 jaar geleden Jezus uit de doden opwekte, woont nu in hen die geloven! Denk er aan dat het hier gaat over de Geest in onze "sterfelijke lichamen" en niet over de Geest in onze gestorven lichamen. Het gaat niet over levendmaking straks maar over levendmaking nu. Wat we ons bij deze levendmakende Geest moeten voorstellen maakte Jezus duidelijk toen Hij zei:

De Geest is het, die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.
Johannes 6:63

De levendmakende Geest in ons blijkt niet anders te zijn dan de woorden Gods in ons! Waarbij we dienen te bedenken dat het niet gaat om wat wij met deze woorden doen ("het vlees doet geen nut") maar om wat deze woorden met óns vermogen te doen! Het doet ons léven! Het is vitaal en het máákt vitaal. Logisch, want heel de Schrift spreekt van Hem die onvergankelijk Leven aan het licht brengt en de dood teniet doet. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat deze Christus zélf de levendmakende Geest is.

Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende Geest.
1Korinthe 15:45

De laatste Adam is Degene die Leven garandeert voor ieder mensenkind. Dit getuigenis is een levenselixer... voor een ieder die gelooft!


 

ga naar thuis-pagina