ga naar thuis-pagina

laatste wijziging: 28 juli 2010

"met vreze en beven"

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! 12 DAAROM, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, 13 want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

Paulus in Filippi 2

Paulus' woorden "uw behoudenis bewerken met vreze en beven" fungeren in de prediking gewoonlijk als aanjager van onzekerheid en angst voor de hel. Bij nader inzien blijken ze precies het tegenovergestelde te zeggen!

fobie en trauma...
Nu zijn de woorden "vreze en beven" die Paulus in Filippi 2:12 gebruikt, inderdaad heel sterk. Dat blijkt wanneer we de achterliggende Griekse woorden nader beschouwen. Het woord "vrezen" is in het Grieks 'phobos', waarvan ons woord 'fobie' is afgeleid. Het woord "beven" is in het Grieks 'tromos' en daar is ons woord 'trauma' uit ontstaan.
Angst en beven dus... maar voor wie of wat? Wat is het verband?

elk schepsel zal van harte belijden
Paulus begint vers 12 met "daarom". Dit woord slaat (uiteraard) terug op de voorgaande verzen waarin hij had geschreven over Gods doelstelling waarbij ooit elk schepsel "in de hemel, op de aarde en onder de aarde" de knieën zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader! Het gaat hier uitdrukkelijk niet over een belijdenis onder dwang (zoals gewoonlijk wordt beweerd) maar over een belijden van binnenuit. Het gewone Griekse woord voor belijden is 'omologeo'. In dit geval gaat er echter het voorzetsel 'ex' aan vooraf (exomologeo), hetgeen betekent dat het van binnenuit komt *. Alle 10 keren dat het NT dit woord gebruikt, gaat het om een hartelijke instemming **. Dat Paulus hier van 'alle tong' spreekt bevestigt dit. Het gaat niet om lippendienst, de buitenkant, maar om de tong, de binnenkant. Daarom is het ook tot eer van God, de Vader.

uiteindelijke behoudenis gegarandeerd
Het is met het oog op deze universele ode die ooit aan God de Vader zal worden toegebracht, dat Paulus zegt: blijft uw behoudenis bewerken met vreze en beven. Waarbij dus op voorhand reeds is vastgesteld dat de behoudenis van allen is gegarandeerd. Immers, elk schepsel zal Jezus Christus als Heer erkennen en God de Vader eren. Paulus' Evangelie spreekt van God die wil dat alle mensen behouden worden (1Tim.2:4) en daarom ook de Behouder is van alle mensen (1Tim.4:10). Het vreze en beven kan dus per der definitie geen verband houden met een onzekere behoudenis. Waarmee dan wel? Paulus geeft het antwoord:

... met vreze en beven, WANT God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

God is GOD!
Wij zouden sidderen voor GOD omdat Hij Degene is die ALLES beschikt en de wil van elk creatuur neigt (trekt) zodat allen daadwerkelijk God de Vader zullen eren. Deze uitkomst staat absoluut vast omdat GOD het willen en werken werkt. Niets en niemand kan Hem hiervan dus weerhouden. Vandaar ook "om Zijn welbehagen"!
Het is precies wat het bekende lied zegt:

... wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet.

Maar wie gelooft dat nog? Wie gelooft nog dat Gods liefde inderdaad elk mens wil en kan en dus zal redden? Calvinisten ontkennen het eerste. Evangelischen het tweede. En beiden ontkennen het laatste. Evangelischen leren een 'vrije wil'. Daarmee bedoelt men, dat niet Gód, maar de méns het laatste woord heeft. Men beweert dat God straks tegen degenen die verloren gaan, zal zeggen: uw wil geschiedde...

De christenheid heeft GOD tot een 'godje' gemaakt. Iemand die afhankelijk is van de keuzes van zijn eigen schepselen en met leedwezen van een groot deel afscheid zal nemen. Een loser dus. Immers, waar iets definitief verloren is, daar is ook een definitieve verliezer. De Bijbelse boodschap is dat het verlorene uiteindelijk altijd weer wordt gevonden. Want het is de éér van de Eigenaar om het verlorene te zoeken totdat Hij het gevonden heeft (Lucas 15:4). Waar is het heilig ontzag voor de GOD Die bij Zichzelf gezworen heeft (Jesaja 45:23) dat elke knie voor Hem zal buigen en elke tong Hem zal belijden? Wee degene die deze machtige waarheid durft te ontkennen, te verdraaien of te verzwijgen!


voetnoten

* Het Griekse voorzetsel ex betekent (van binnen) uit en geeft een richting naar buiten aan. We zien dat nog terug in tal van Nederlandse woorden als export (uitvoer), expansie (uitzetting), explosie (uitbarsting), expressie (uitdrukking), etc. Het staat tegenover woorden als import, implosie, impressie, etc.

** exomologeo 10 x in het NT:
(Mat.3:6, 11:25 (NBG: ik dank), Mar.1:5, Luc.10:21 (NBG: ik dank), 22:6 (NBG: hij stemde daarmee in), Hand.19:18, Rom.14:11 NBG: (zal loven), Rom.15:9 (NBG: ik zal loven), Filp.2:11, Jak.5:16

ga naar thuis-pagina