laatste wijziging: vrijdag 11 augustus 2000
HOME
PMT-Bijbelstudie 18-11-1999 en 2-12-1999

DE WAPENRUSTING GODS

de wapenrusting van God
een defensieve strijd
de listen van de tegenstander
niet strijden tegen vlees en bloed
ook niet strijden tegen het eigen vlees
kerkhistorie toont wat niet de goede strijd is
Efeze 6 en Romeinen 7
overheden, machten, kosmokraten
"de macht der lucht" bedient zich van media
de ekklesia als schouwtoneel
de beste remedie tegen de leugen
het pantser van de gerechtigheid
de strijd van het geloof en een goed geweten
liefelijke voeten
geschoeide voeten spreken van wandel
het Evangelie van de vrede
het schild van het geloof
nemen en ontvangen
de helm des heils
het zwaard van de Geest
"er staat ook geschreven"


"De wapenrusting Gods" is niet slechts de wapenrusting die God beschikbaar stelt maar Zijn Eigen wapenrusting! Het zijn de wapens die Hij hanteert om te staan en "de macht van Zijn sterkte" te doen blijken. In Jes.59:17 lezen we "Hij bekleede Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils was op Zijn hoofd". In Jes.11:5 lezen we van de Messias dat "gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn". In Jes.52:7 wordt gesproken van de Heer Zelf dat Zijn voeten vrede zullen aankondigen, een goede boodschap.

De strijd in Ef.6 is puur defensief. Het gaat niet om het veroveren van gebied maar "om te kunnen standhouden". Een bekend thema, ook elders in de brieven. In de Romeinen 5 spreekt hij over "de genade waarin wij staan" en later over God die bij machte is ons te doen vaststaan in het zijn Evangelie. De Korinthiërs moesten standvastig en onwankelbaar worden in het Evangelie van de overwinning. De Kollossers zouden "wel gegrond en standvastig" blijven in de hoop van het Evangelie welke Paulus gepredikt had. In Ef.3:17 spreekt de apostel van "geworteld en gegrond in de liefde" zijn. Romeinen 5:2; 16:25; 1Korinthe 15:1,57,58; Kolosse 1:23

Degenen die staan in "de macht van Zijn sterkte" krijgen niet te maken met de macht of kracht van de diabolos maar met diens listen. In het Grieks staat er 'methodeia', d.i. methodieken. De diabolos verschijnt niet als een macaber figuur met hoorntjes en bokkepoten maar als een 'engel des lichts'. Zijn werk bestaat in het subtiel, geraffineerd verdraaien van het Woord. Denk maar aan zijn presentatie in de hof van Eden en bij de verzoeking van Jezus in de woestijn.

Wij hebben niet te worstelen met vlees en bloed. Als gelovigen worden we geacht vrede te hebben met alle mensen. Uiteraard voor zover het van ons afhangt. Standhouden houdt óók in dat we ons niet overgeven aan woordenstrijd, ruzie of conflicten met onze omgeving. Romeinen 12:18; 2Timotheüs 2:14,23

Onze roeping is ook niet te worstelen met ons eigen vlees en bloed. Veel gelovigen leven in voortdurend conflict met hun eigen vlees. Paulus zegt in Ef.5:29 dat niemand ooit zijn eigen vlees haat maar men voedt en koestert het. Niet het vlees is verkeerd maar de gezindheid van het vlees, d.w.z. zich laten leiden door de impulsen van het lichaam. Romeinen 8:6,7

In de kerkhistorie heeft men dikwijls gemeend wel de strijd van geloof te moeten strijden tegen vlees en bloed en met materiele wapens. Dit is zeker niet de goede strijd van het geloof.

De strijd van Ef.6 is bepaald niet hetzelfde als de strijd waarvan we lezen in Rom.7. In Rom.7 is iemand aan het woord die nog niet verder is dan de erkenning van eigen zwakheid. In Ef.6 gaat het om mensen die krachtig zijn in de macht van Zijn sterkte. Die met Paulus zeggen: "ik vermag alles in Hem die mij kracht geeft".

In Ef.2:2 wordt gezegd dat "de aioon van deze kosmos" wordt beheerst door "de overste van de volmacht der lucht". In Ef.6 lezen we van overheden, machten, kosmokraten van de duisternis, geestelijke [krachten] van de boosheid, temidden van de hemelsen.

De machten "temidden van de hemelsen" werken achter de schermen. Zij bedienen zich van media (!). "De overste van de macht der lucht, van de geest die thans inwerkt in de zonen van de weerbarstigheid". Waar de mens God niet erkent wordt hij een medium van de macht der lucht.

In Ef.3:10 lezen we dat thans d.m.v. de ekklesia de veelkleurige wijsheid van God wordt bekendgemaakt aan de overheden en machten temidden van de hemelsen. Zoals ook Job ooit het schouwtoneel was van de onzienlijke wereld.

De diabolos is een meester in het manipuleren van het Woord ten einde het in een kwaad daglicht te kunnen plaatsen. Zijn methoden zijn er op gericht om de gelovigen heen en weer te laten slingeren door allerlei wind van leer. Vandaar dat het eerste attribuut dat genoemd wordt de gordel is: omgord zijn in de waarheid. Vanuit de Schrift weten waar het op aan komt. De waarheid kennen is de beste remedie om de leugen te kunnen onderscheiden. Efeze 4:14

Het tweede onderdeel van de wapenrusting is een pantser. Beter: het borstharnas. Het staat voor de gerechtigheid. Dit is beslist niet hetzelfde als gerechtvaardigd zijn. Want Gód is het die rechtvaardigd terwijl hier de gerechtigheid door óns opgenomen moet worden.

Gerechtigheid is doen wat recht is, in woord en daad. Zo is het b.v. recht voor kinderen om hun ouders te gehoorzamen, zoals Paulus in het begin van Efeze 6 zegt. Door recht te doen hebben we een goed geweten. Paulus spreekt elders over de goede strijd van het geloof met geloof en een goed geweten. Dat laatste komt overeen met het borstharnas van Ef.6. 1Timotheüs 1:19; Handelingen 23:1; 24:16

"De voeten geschoeid in bereidvaardigheid van het Evangelie van de vrede". Deze uitdrukking is ontleend aan Jes.52:7. Daar gaat het over de Heer Zelf Wiens voeten liefelijk worden genoemd omdat het vrede aankondigt, een goede boodschap.

Geschoeide voeten spreken van wandel. Van een wandel die gekenmerkt wordt door de vrede waar het Evangelie van getuigt.

Het Evangelie van de vrede spreekt van de vrede die bestemd is voor alle mensen. Ongeacht of ze dichtbij of veraf, besneden of onbesneden zijn. Sterker nog: de vrede die gemaakt is door het bloed van het kruis staat garant voor de wederverzoening van 'het al', op aarde maar ook in de hemel. Ook de machten en overheden die nu tegen ons strijden zullen straks wederzijds verzoend zijn. Onze huidige vijanden zijn onze toekomstige vrienden! Efeze 2:17; Kolosse 1:20

Het (groot-)schild van het geloof houdt in dat we net als Jezus in de woestijn schuilen achter hetgeen "er staat geschreven". Niet schermen met ons geloof maar schuilen achter het geloof.

De laatste twee onderdelen van de wapenrusting hoeven we niet op te némen maar ontvangen we. In de grondtekst staat in Efeze 6:17 een passief woord.

Een helm dient ter bescherming van ons hoofd. Het duidt op het behoed worden van onze gedachten. De redding (NBG: heil) waar de helm van spreekt staat in verband met de aanvallen van de geestelijke machten. Wanneer we omgord zijn met de waarheid, met een goed geweten, wandelen in vrede en het schild van geloof hanteren, dan mogen we "de helm des heils" ontvangen. Onze gedachten zullen dan Goddelijke bescherming genieten. Vergl. Filippi 4:7

Behalve een helm ontvangen we ook een zwaard van de Geest, dit is [het] woord Gods. De Griekse term die hier wordt gebruikt voor 'woord' duidt op een specifieke uitspraak. Niet de Bijbel als geheel is hier het zwaard maar een specifieke Goddelijke uitspraak daarin. Wanneer we omgord zijn in waarheid en schuilen achter hetgeen "er staat geschreven" zullen we van Godswege een specifieke statement ontvangen om de tegenstander mee te pareren.

Wees er op bedacht dat ook de diabolos aankomt met "er staat geschreven". Hij rukt altijd uit het verband; daar ontleend hij ook z'n naam aan. Jezus weerstond hem in de woestijn met "er staat óók geschreven". Matteüs 4:1-11; diabolos (NBG: duivel) betekent letterlijk: door [elkaar] gooier 

HOME