laatste wijziging: 3 maart 2001
HOME
aantekeningen van studie gehouden op 1 maart 2001, n.a.v. Efeze 5:21-33

DE GEMEENTE: 

LICHAAM OF BRUID?

geen last van feministen
hoofd = eerste
hoofd = redder
geen ideaal maar feit
de man verantwoordelijk voor de vrouw
gaan voor een schitterende relatie!
moeten of mogen?
de vrouw en de maan
wat doet het Woord met ons?
ons werk of Christus' werk?
een voorbestemd uitroepsel
het Lichaam van Christus is NIET ziek
een uniek gezichtspunt
moeten we ons vlees haten?
Eva als Adams lichaam
een grote verborgenheid in Genesis 2:24
Adam als type van Christus
Eva als type van de Gemeente
hoezo één Lichaam?
de Gemeente GEEN bruid
Israël is de bruid

Paulus had in zijn dagen geen last van feministen die hem aanvielen op zijn uitspraak dat de vrouw onderdanig dient te zijn aan de man. Hij stelt het als een vanzelfsprekendheid. Een scheppingsgegeven. Eerst was er de man en daarna de vrouw. De man is ook niet geschapen om de vrouw maar de vrouw om de man. Efeze 5:22; 1Timotheüs 2:13; 1Korinthe11:9                    top

De man is het hoofd van de vrouw. Christus is het hoofd van de man en God is het hoofd van Christus. Hoofdschap duidt op hiërarchie. Het Hebreeuwse woord voor 'hoofd' is 'rosj' en verwant aan het woord 'risjon' hetgeen 'eerste' betekent. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat bij een normale bevalling het hoofd als eerste verschijnt. Efeze 5:23; 1Korinthe 11:3                    top

Velen zijn geneigd het woord 'hoofd' te associëren met 'baas' of zelfs met 'dictator'. Paulus legt een héél andere link: "Christus is het Hoofd van de Gemeente, Hij is het die Zijn Lichaam in stand houdt". Het hoofd coördineert alles in het lichaam. Het hoofd maakt van het lichaam "een welsluitend geheel". Door de zintuigen van het hoofd kan het lichaam worden gered van de gevaren van buiten. Efeze 5:23 ("Hij is het die Zijn lichaam in stand houdt" moet zijn "Hij [is] Redder van het lichaam"); Efeze 4:16                    top

Het is opmerkelijk dat Paulus niet stelt dat de Gemeente onderdanig behoort te zijn aan haar Hoofd, Christus. Ze is onderdanig. Als lichaam kán ze niet anders. Deze houding van de Gemeente wordt ten voorbeeld gesteld aan de getrouwde vrouwen. Efeze 5:24                    top

Terwijl aan de getrouwde vrouw de Gemeente als rolmodel wordt voorgehouden, krijgen de mannen Christus als rolmodel. Mannen worden geacht hun vrouwen zó lief te hebben als Christus de Gemeente. Dat gaat heel ver! Want Christus is volstrekt verantwoordelijk voor de Gemeente. Hij heiligt haar, Hij reinigt haar, Hij maakt haar stralend en zonder vlek of rimpel. Efeze 5:25                    top

In een tijd waarin echtscheiding schering en inslag is, zijn velen misschien al tevreden wanneer hun huwelijk niet op de klippen loopt. Maar dat is niet Paulus' insteek in Efeze 5. De man wordt geacht zijn vrouw te laten stralen. Niet het-niet-laten-stranden van het huwelijk maar een schitterende relatie is de inzet van Paulus' betoog. Efeze 5:27                    top

De NBG-vertaling van Efeze 5:33 leest: "en de vrouw moet ontzag hebben voor de man".  Een meer correcte vertaling is "dat de vrouw ontzag moge hebben voor de man". Deze laatste lezing laat deze houding van de vrouw vooral van de man afhangen. En terecht.                    top

de vrouw en de maan

In Psalm 19:6 wordt de zon vergeleken met een bruidegom. Kennelijk met de maan als bruid. Vanouds wordt de maan gezien als een type van de vrouw. Beiden ondergaan een maandelijkse cyclus. Interessant is ook dat volle maan een klassiek symbool is van vruchtbaarheid. De maan is dan namelijk halverwege haar cyclus en dit komt overeen met de vrouw die halverwege haar cyclus vruchtbaar is. 
Zoals het licht van de maan eigenlijk het licht van de zon is, zo is de vrouw de heerlijkheid van de man. 1Korinthe 11:7

Hoe reinigt Christus de Gemeente en hoe maakt Hij haar stralend? "Door het waterbad, in het Woord". Door het ondergedompeld worden in het Woord, komen we als 'uitroepsel' (=ekklesia, Gemeente) tot onze bestemming. Let op: de vraag is niet wat wij met het Woord doen maar wat het Woord met ons doet! Efeze 5:26                    top

Als ekklesia (Gemeente) van Christus zijn we niet geroepen om onszelf te heiligen, te reinigen of stralend te maken. Inderdaad, heel veel werk dat voor 'gemeenteopbouw' doorgaat is juist wél daaraan gewijd. Maar als gelovigen zijn we daarin volstrekt afhankelijk van Christus. Hij en niemand anders doet dit werk. De onderdanigheid van de ekklesia komt juist tot uitdrukking in het overlaten van deze activiteiten aan Christus. Efeze 5:26,27                    top

De "ekklesia die Zijn lichaam is" is een uitroepsel. En dus een verzameling van mensen die zijn voorbestemd. Want die God voorbestemd, die roept Hij. En die Hij roept, rechtvaardigt Hij ook. Romeinen 8:30                    top

Laat u niet wijsmaken dat het lichaam van Christus ziek zou zijn. De Schrift zegt van dit Lichaam dat het een "welsluitend geheel" is omdat het alles ontleent aan Hem die het Hoofd is! Hij staat er garant voor dat het lichaam opwast en stralend wordt. Velen hebben moeite dit te geloven omdat ze het Lichaam van Christus verwarren met een organisatie. Maar het Lichaam is een organisme. En bovendien: verborgen. Net als het Hoofd. "Uw leven is met Christus verborgen in God". Efeze 4:16; Efeze 5:27; Kolosse 3:3                    top

De verhouding man-vrouw wordt in Efeze 5 vanuit een uniek hoog niveau bezien. Ze wordt vergeleken met de verhouding tussen het Hoofd en Lichaam. "Zo zijn de mannen schuldig hun vrouwen lief te hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief, want niemand haat ooit zijn eigen vlees". Efeze 5:28,29,33                    top

Het is heel gebruikelijk in kerken en kringen om te zeggen dat we ons vlees moeten haten. Maar Paulus stelt daarentegen als een vanzelfsprekendheid: "niemand haat ooit zijn eigen vlees". Niet het vlees als maar de "gezindheid van het vlees" is zondig. D.w.z. niet de neigingen en driften van het lichaam op zich zijn verkeerd maar het geleid worden daardoor. Efeze 5:29; Romeinen 8:5,6,7                    top

Heel Paulus' betoog vanaf Efeze 5:22 is gebaseerd op het tweede hoofdstuk van de Bijbel. Op de schepping van Eva uit Adam. Eva was in feite lichaam van Adam. Voordat Adam en Eva één vlees werden, waren ze al één vlees!                     top

Na het citeren van Genesis 2:24 roept Paulus: deze verborgenheid is groot! Oppervlakkig gezien gaat dit vers over de eenwording van man en vrouw in het huwelijk. Maar ónder de vlakte gezien heeft (volgens Paulus) de uitspraak "die twee zullen tot één vlees zijn" betrekking op Christus en de Gemeente. Efeze 5:31,32                    top

Adam is een bekend beeld van "de laatste Adam", Christus. Alles is onder de voeten van zowel Adam als "de laatste Adam" gesteld. En heel de mensheid is begrepen in zowel Adam als de laatste Adam. Efeze 1:22; 1Korinthe 15:22,45;                     top

Eva, die nooit iets anders geweest is dan één vlees met Adam, is juist in dit unieke feit een voortreffelijk type van de Gemeente. De Gemeente is ook nooit iets anders geweest dan één Lichaam met Christus. We zijn "IN HEM uitverkoren vóór de nederwerping der wereld". Efeze 1:4                    top

Het unieke van de Gemeente is dat ze volkomen deelt in de positie van Christus. Ze zijn één zoals hoofd en lichaam dat zijn. Alles wat Hij ontvangt, ontvangen wij ook. De Gemeente die Zijn Lichaam is, is Zijn completering. Zonder ons, zou Hij niet compleet zijn. Romeinen 8:17; Efeze 1:22,23                    top

In liederen en prediking is het heel populair om de Gemeente voor te stellen als bruid. Maar in de brieven van het 'Nieuwe Testament' komt dit woord NIET ÉÉN KEER voor. Het gaat ook totaal in tegen de boodschap van Efeze 5. Want we zullen niet als een bruid één vlees worden met Christus maar we zijn één vlees met Hem.  "Omdat we leden zijn van Zijn Lichaam". We zien niet uit naar de gemeenschap met Hem, we leven er uit! Efeze 5:29                    top

Israël is de bruid

De bruid in de Bijbel is Israël. Nog steeds leeft dit volk niet in gemeenschap met de Man. Sterker nog: ze zullen zich straks verbazen over Zijn identiteit! Maar de bruiloft komt. De bruiloft van het Lam. "Op de derde dag zal er een bruiloft zijn...". En alle volken zullen deze heugelijke dag (van duizend jaar) vieren. Jesaja 62:5; Hosea 2:19,20; Zacharia 12:10; Openbaring 19:7-10; Johannes 2:1                    top

 
 

HOME