laatste wijziging: 25 januari 2001
HOME
PMT-Bijbelstudie 21-1-1999, 4-2-1999 en 18-2-1999

RIJKDOMMEN IN EFEZE 1

Paulus = kleintje
Paulus = pauze
van een vermaler een mond
kun je met de Bijbel alle kanten op?
'Christus Jezus', typisch Paulus
aan wie is de 'Efeze-brief''  geadresseerd?
'Efeze' en 'Handelingen'
genade =  vreugde
wens of vaststelling?
allerlei of ALLE?
temidden van de hemelsen
waarom temidden van de hemelsen?
uitverkiezing
uitverkiezen en voorbestemmen
zoonstelling en de erfenis
tot lof van Zijn heerlijkheid!
is God een Misser of een Plaatser?
is alles wat gebeurt Gods bedoeling?
nederwerping en 'opwaarts-hoofden'
volheid der tijden als heilige der heiligen
erfenis = lotsdeel
samenvatting

Wanneer we 'Paulus' als een Latijnse naam opvatten betekent het: 'kleintje'. In deze brief brengt hij dat zó onder woorden: "Mij, verreweg de geringste van alle heiligen". Efeze 3:8

Als we aannemen dat de naam 'Paulus' Grieks is, dan is het afgeleid van het werkwoord 'pauo' dat 'ophouden' betekent. Ons woord 'pauze' komt daar vandaan. De naam Paulus komt voor het eerst voor in Hand.13:9 waar een joodse man (Elymas) getekend wordt die zich verzet tegen Saulus omdat die het Woord wil spreken tot een heidense man (Sergius Paulus!). "Doch Saulus, anders gezegd Paulus" zag hem scherp aan en zei: zul je niet ophouden (pauo!) de rechte wegen van de Heer te verdraaien? Vervolgens wordt deze man voor een tijd lang verblind. Deze geschiedenis is typerend. Paulus is immers de apostel van de heidenvolken geworden, juist omdat Israël voor een tijd verblind is. Totdat... Rom.11:8-13; 25,26

Vanuit het Hebreeuws kun je de naamsverandering van Saulus naar Paulus zó typeren: de letter 'sjien' (w, sj) wordt de letter 'pé' (p, p). De 'sjien' als woord betekent 'tand' (= vermaler; Pred.12:3). Een 'pé' wil zeggen: 'mond'. Eerst was Saulus een 'tand'. Hij vervolgde de gemeente Gods. Later wordt hij een 'mond' van God voor de heidenvolken!

Met de Bijbel kun je alle kanten op... zegt men. Inderdaad, gelovigen uit de heidenvolken hebben een leermeester (1Tim.2:7) nodig om deze bibliotheek van joodse boeken (Rom.3:1) te begrijpen. Zonder een gedegen opleiding in Paulus' school kun je de Schriften niet recht verstaan.

De uitdrukking 'Christus Jezus' komt 96 keer voor in het NT. 95 keer komt het uit Paulus' mond of pen! 'Jezus' is de naam van Hem die in Bethlehem geboren werd. Christus daarentegen is de titel van Hem die opstond uit de doden en verhoogd werd. Het belangrijkste staat in het Grieks voorop zodat in de frase 'Christus Jezus' de nadruk ligt op 'Christus', de Verhoogde. Paulus kende Christus niet naar het vlees maar slechts als degene die aan Hem verschenen was in oogverblindende heerlijkheid. Handelingen 2:36; 2Korinthe 5:16

De zgn. Efeze-brief is een rondzendbrief gericht "aan al de heiligen en gelovigen in Christus Jezus".  De woorden [te Efeze] ontbreken in de grondtekst.

De Efeze-brief begint waar het boek 'Handelingen' eindigt: in de gevangenis. Het plafond van 'Handelingen' is de vloer van 'Efeze'.

De grondbetekenis van het woord 'genade' is 'vreugde'. Genade is alles wat vreugde geeft, blij maakt.

"Genade en vrede zij u" is niet slechts een wens maar het vaststellen van een feit! Een paar versen later schrijft de apostel dat God in ons Zijn genade doet overvloeien! D.w.z. we ontvangen meer reden tot vreugde dan we zelfs maar aankunnen of bevatten! En wij maar bidden of God ons genade wil geven... Efeze 1:8

God zegent ons niet met 'allerlei' maar met álle geestelijke zegen temidden van de hemelsen. Op aarde wordt ons niets toegezegd maar temidden van de hemelsen wordt ons niets onthouden!

Het woord 'gewesten' ontbreekt in de grondtekst waar het NBG "in de hemelse gewesten" leest. Nauwkeuriger vertaald: 'temidden van de hemelsen'.

De uitdrukking "temidden van de hemelsen" komt vijf keer voor in de Efeze-brief. Uit 3:10 weten we dat daar ook overheden en machten onder begrepen zijn. En uit 6:12 weten we dat dit ook machten van boosheid kunnen zijn.

Waarom is ons een plaats gegeven "temidden van de hemelsen"? Ef.2:6,7 geeft antwoord: om in de komende aionen de overweldigende rijkdom van Zijn genade ten toon te stellen! Kijk eens op een heldere nacht naar boven en duizel van de sterren die daar schitteren. En bedenk dan: dáár ligt mijn zendingsterrein!!

God kiest ons uit zoals een koning ministers uitkiest. Niet omdat de niet-uitgekozenen hem niet interesseren maar juist om dóór de uitgekozenen de overigen dienstbaar te zijn.

Uitverkiezen wil zeggen: uit een verzameling één of meerderen uitkiezen. Voorbestemmen is iets of iemand van te voren een bepaalde positie toekennen. De kroonprins is b.v. voorbestemd om koning te worden.

Ef.1:5 loopt synchroon met Ef.1:11. Voorbestemd zijn tot 'zoonstelling' wil zeggen: voorbestemd tot het ontvangen van de erfenis.

"Tot lof van Zijn heerlijkheid". Dit is het refrein dat drie keer klinkt in deze lofzang. Het geeft het doel aan waartoe God ons geen enkele zegen in Zijn hemelse schatkamer onthoudt.

"Tot lof van Zijn heerlijkheid". Gods heerlijkheid is het werk van Zijn handen, kunnen we lezen in Ps.19:1,2. God schittert in Zijn maaksel.

Voor veel gelovigen is God helemaal niet zo prijzenswaardig. In de traditionele theologie is Hij eigenlijk meer een 'misser' dan een 'plaatser', d.w.z. Degene die alles een plaats geeft. God zou ooit een machtige engel hebben geschapen die helaas viel en vervolgens ook nog in staat blijkt een groot deel van Gods schepselen voor altoos te ontvreemden...  Hoe anders spreekt de Schrift! God Zelf schiep ooit de Tegenstander ("hij zondigt van den beginne"). God Zelf schiep de verderver om te vernielen.. En heel de schepping zal juist dóór de weg van vervreemding een God van (álles overtreffende!) liefde leren kennen... Inderdaad, God werkt in alles naar de raad van Zijn wil! 1Johannes 3:8; Jesaja 54:16; Efeze 1:11

God werkt in alles naar de raad van Zijn wil. Niet alles wat gebeurt is Gods bedoeling maar wel alles wat gebeurt heeft een bedoeling. Bij God is niets zinloos.

De eerste aioon eindigde in een 'nederwerping' van de kosmos. De laatste aioon, "de huishouding van de volheid der tijden" eindigt in het (zoals er letterlijk staat) 'opwaarts-hoofden' van hemel en aarde. 'Het (heel-)al' wordt onder één Hoofd samengevat: Christus. Alle schepselen zullen van harte belijden dat Jezus Heer is, tot eer van God de Vader.

De huishouding van de volheid der tijden wordt elders in de brief genoemd "de aioon der aionen".  Dit is naar analogie van de tabernakel "het heilige der heiligen" van "Gods plan der aionen". Daar is alles goud en het verzoendeksel is het glorieuze middelpunt... Efeze 3:21; Efeze 3:11

De grondbetekenis van het woord 'erfenis'. in het Grieks is: lotsdeel. Dat is een deel dat door loting verkregen wordt. Zoals het land Israël door loting onder de stammen verdeeld werd., zó ontvangen wij een deel temidden van de hemelsen. Het is ons 'toegevallen' zonder dat we er enige aanspraak op kunnen maken. Efeze 1:11; Numeri 26:55

Zeven rijkdommen in Efeze één samengevat:
1. gezegend met alle geestelijke zegen temidden van de hemelsen;
2. uitverkoren vóór de nederwerping der wereld;
3. voorbestemd tot zoonschap (= om erfgenaam te zijn);
4. begenadigd (= tot voorwerp van vreugde gemaakt) in de Geliefde;
5. vergeving van de krenkingen;
6. bekend gemaakt met het geheimenis van Gods wil;
7. verzegeld met de Geest der belofte.

  HOME