laatste wijziging: 13 juni 2003

DE INSPIRATIE VAN DE SCHRIFT
Het woord "God-geïnspireerd" (NBG: 'van God ingegeven') in 2Timotheüs 3:16, is de weergave van het Griekse woord "theopneustos" en doelt letterlijk genomen, op het blazen van God. Deze uitdrukking herinnert aan de schepping van de eerste mens (Genesis 2:7). Adam werd door God geformeerd van stof uit de aardbodem. God stelde met volmaaktheid zijn lichaam samen. Dat is ongeveer het idee dat velen hebben van de inspiratie van de Schrift. God als Maker en Samensteller van de verzameling boeken die wij 'Bijbel' noemen. Maar toen Adam uit de aardbodem geformeerd was (met de perfectie die de Schepper eigen is) was hij nog steeds niet 'God-geïnspireerd'! Daarvan was pas sprake toen God hem de levensadem inblies. Met als gevolg dat Adam LEVEND werd. Als God inblaast komt er LEVEN tot stand! 

Dat de Schrift God-geïnspireerd is wil zeggen dat het een LEVEND document is! Het is maar geen verzameling van dode letters. De Schrift leeft, doordat het van de eerste tot de laatste bladzijde getuigt van Hem die de dood teniet doet en daarmee onvergankelijk Leven aan het licht brengt. Het getuigt van het Leven dat zichtbaar werd toen Christus als Eersteling het graf definitief leeg achterliet. Het gaat er in de Bijbel niet om hoe een mens zich netjes moet gedragen o.i.d.. Nee, het gaat er om dat er Leven gegarandeerd wordt (om niet!) aan elk sterveling (1Korinthe 15:22)! Leven dat sterker is dan de dood. Heel de Schrift spreekt van dit (opstandings-)Leven. Rechtstreeks of bedekt. De Bijbel is trouwens niet alleen maar een Levend boek, het verwekt ook nieuw leven. Daarom wordt het Woord van God vergeleken met zaad. Wie gelooft in Hem, van wie de Schrift getuigt, wordt wedergeboren (d.w.z. ontvangt nieuw leven) "uit onvergankelijk zaad". Voor wie gelooft is de Bijbel vitaliserend van de eerste tot de laatste bladzijde! "Het openen van uw woorden, verspreidt licht" (Psalm 119:130). Welk licht? Wel, het "licht des levens"!

"Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard..."
Hebreeën 4:12


"... wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God."
1Petrus 1:23