laatste wijziging: zaterdag 9 september 2000
HOME

PMT-Bijbelstudiedag 29-5-1999 (zie ook artikel)

HET KOMENDE MILLENNIUM


eigenaardige ophef
het nieuwe millennium begon reeds eerder
de vroege en late Petrus
tweeduizend jaar is twee dagen
Hosea over "na twee dagen"
sprak Hosea over de tweeduizend jaar na Jezus geboorte?
eigenaardige uitleg van 2Petrus 3:9
de Heer wacht tot allen VAN ISRAEL zich bekeren
"geheel Israël" is een overblijfsel
de millenniumgekte in het jaar 1000
duizendjarig rijk geen goede term
zijn "de duizend jaren" al begonnen???
de HERE daalde neer op de derde dag...
een bruiloft op de derde dag
de derde dag óók de zevende dag...
twee dagen in SamariaEigenaardig eigenlijk dat zoveel mensen ophef maken over het nieuwe millennium. Onze tijdrekening is immers gebaseerd op de geboorte van Iemand in Wie men gewoonlijk niet eens gelooft.

Onze tijdrekening is erkend fout. M.i. correct gerekend vanaf de geboorte van Jezus leven we al sinds 1998 in het nieuwe millennium.

Aan het begin van zijn loopbaan als apostel heeft Petrus op het Tempelplein gepredikt dat "tijden van verademing" binnen handbereik lagen. Op voorwaarde van Israëls bekering. Aan het einde van zijn leven daarentegen voorzegt hij dat men in het "laatst van de dagen" zal zeggen: "waar blijft de belofte van zijn komst"? Handelingen 3:19-21; 2Petrus 3:3,4

Één ding mag ons beslist niet ontgaan, schrijft Petrus, wanneer het gaat over het uitblijven van Christus' terugkeer: bij de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Oftewel: voor de Heer zijn er sinds Zijn heengaan op dit moment nog geen twee dagen verstreken. 2Petrus 3:8

In Hosea 5:15-6:3 wordt profetisch gesproken over de hemelvaart van de Heer. Hij keert terug naar Zijn plaats totdat Israël zich schuldig zal gevoelen, het hen bang te moede zal zijn en zij verlangend uit zullen zien naar de HEER. Eerst dán zal Hij tot hen (terug)komen. Wanneer zal dat zijn? Let op! "Na twee dagen" en dus "ten derde dage"!

Hosea 5 & 6 spreekt niet over twee dagen na Christus' gebóórte maar over twee dagen na Zijn hééngaan. Het tweede millennium loopt dus niet af rond 2000 maar rond 2030. Gerekend vanaf het jaar dat Hij opstond uit de doden en heenging "naar Zijn plaats". Dan is het met recht 2000 na Christus. Hosea 5:15

2Petr.3:9 zegt dat de Heer niet talmt met Zijn belofte maar dat Hij lankmoedig is daar Hij niet bedoelt iemand verloren te laten gaan maar dat allen tot bekering zullen komen. De gebruikelijke uitleg van dit vers is dat de Heer wacht met Zijn terugkeer om de mensen in het algemeen nog de gelegenheid te geven zich te bekeren. Maar dát is vreemd! Immers, hoe langer Hij wacht, hoe meer mensen er toch ook verloren gaan?!

Als in 2 Petr.3:9 staat geschreven dat de Heer wacht met komen omdat Hij bedoelt dat allen tot bekering zullen komen, dan geldt ook hier het woord van Rom.9:19: "niemand weerstaat Zíjn bedoelen". De 'allen' waar Petrus het over heeft zijn allen van Israël. Petrus is immers een apostel van de besnijdenis en hij richt zich in zijn brieven tot joden in de diaspora. De Heer is lankmoedig en wacht totdat allen van (het overgebleven volk) Israël zich zullen bekeren. Galaten 2:7; 1Petrus 1:1; 2Petrus 3:1

Zacharia profeteert dat één derde van het volk (levend) in het land zal overblijven en zij allen zullen de Naam aanroepen. Dat overblijfsel, dat dan "geheel Israël" is, zal behouden worden door de Verlosser, Die vervolgens tot hen zal komen. Zacharia 14:3,4; Romeinen 11:26

De millenniumgekte rond het jaar 1000, waar de geschiedenisboeken melding van maken heeft alles te maken met de nog stééds gangbare theologische opvatting dat 'het duizendjarig rijk' in het verleden reeds begon. Met dit ene verschil: toen geloofde men nog dat "de duizend jaren" duizend jaren zouden duren....

De term 'duizendjarig rijk' is niet schriftuurlijk. Niet het Rijk duurt duizend jaren. Sterker nog: "het zal geen einde hebben", lezen we in Luk.1:33. Wat duizend jaren duurt is de binding van satan om de volken niet meer te kunnen verleiden..

Aan "de duizend jaren" gaat de opstanding vooraf van hen die gedurende het regime van 'het beest' geëxecuteerd zijn. Wie durft te beweren dat dit al plaats gevonden heeft?

In Ex.19 verklaart God dat Israël temidden van de volken een Koninkrijk zal zijn van priesters. Vervolgens lezen we dat het volk zich twee dagen moet heiligen waarna, op de derde dag de HERE zal nederdalen voor de ogen van het ganse volk... onder zeer sterk bazuingeschal.. Staat dit niet model voor wat in de nabije toekomst gaat plaatsvinden? Exodus 19:6,11,16

In Joh.2:1 lezen we dat op "de derde dag" er een bruiloft te Kana was. Bij die gelegenheid heeft Jezus het eerste teken verricht. De betekenis ervan verwijst naar de toekomst: God zal Israël tot bruid werven. Op de derde dag! Het is de dag van "de bruiloft van het Lam", het Millennium van Openbaring 20. Alle volkeren zullen voor dit feest van het Nieuwe (huwelijks-)Verbond worden uitgenodigd. Hosea 2:18

"De derde dag" in Joh.2:1 blijkt bij nadere bestudering de zevende dag te zijn in een reeks die in hfst.1 begint te tellen. Precies zo is het komende millennium het dérde gerekend vanaf het heengaan van de Heer maar het zévende, gerekend vanaf Adam.  M.a.w. de derde dag is ook de zevende dag, de Sabbatdag die overblijft voor het volk van God. Johannes 1:29,35,44; Hebreeën 4:9

In Joh.4:40-46 lezen van het verblijf van Jezus in Samaria. Twee dagen verbleef Hij in dit niet-joodse land en wordt er erkend als de Redder der wereld... Daarna, op de derde dag dus, keert Jezus terug en arriveert Hij in Kana... Jezus wordt daar geaccepteerd omdat ze gezien hadden wat Hij tijdens Pesach te Jeruzalem gedaan had... In type zijn dit drie millennia in een notedop.

HOME