laatste wijziging: 8 februari 2002
HOME
WAT IS DE RECHTERSTOEL VAN CHRISTUS?

De uitdrukking "de rechterstoel van Christus" komen we tegen in 2Korinthe 5:10. Romeinen 14:10 spreekt van "de rechterstoel van God".
Het woord 'rechterstoel' is de suggestieve weergave van het Griekse woord 'bèma', dat noch met een rechter, noch met een stoel te maken heeft. Het is afgeleid van een woord dat 'stap' betekent en duidt op een verhoging waar men op stapt. Een podium dus.

Het is sowieso ondenkbaar dat zij "die in Christus Jezus zijn", nog voor een rechterstoel zouden moeten verschijnen. Alsof de optie van veroordeling van hen nog open zou staan! Dat is ten ene male uitgesloten ( zie o.a. Romeinen 8:1).

Dat gelovigen voor "het podium van Christus" moeten verschijnen is "opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft (...) hetzij goed, hetzij kwaad" (2Korinthe 5:10). Het woord voor 'wegdrage' betekent eigenlijk 'terugontvangen', 'vergoed krijgen'. In Efeze 6:8 schrijft Paulus dat een ieder al het goede dat hij gedaan heeft, zal "terug ontvangen". Het goede dat hier op aarde wordt miskend, zal de Heer zeker in rekening brengen "voor het podium". Dat geldt trouwens ook voor onrecht dat we doen. Ook dat tekort zal moeten worden goed gemaakt (Kolosse 3:25). Uiteraard niet om straf te ontvangen - hoe zou dat kunnen wanneer we inmiddels opgewekt zijn in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht (1Korinthe 15:42-44)?

Het oogmerk van het verschijnen voor het podium van Christus is positief: het tekort dat is aangedaan, zal worden vergoed. Verhoudingen die scheef waren, zullen worden rechtgezet. Hoe? In 1Korinthe 4:4,5 lezen we dat al wat nu nog verborgen is (zoals "de raadslagen des harten"), daar openbaar zal worden. Alles zal in het licht worden gezet. Er zal niet gediscussieerd hoeven worden over motieven en andere hier onbekende zaken. Alles zal zonneklaar zijn. "En dan zal aan elk zijn lof geworden van God" (1Korinthe 4:5). Bij het podium zal Gód zijn Zijn lof uiten. Elders lezen we van de "erekrans" die zal worden toegekend (2Timotheüs 4:8). Daarbij hoeven we overigens helemaal niet aan een letterlijke, fysieke erekrans te denken. In 1Thessalonika 2:19 schrijft Paulus dat de gelovigen te Thessalonika zijn vreugde en erekrans zullen zijn, in de parousia van Christus.

Bij "het podium van Christus" zal God Zijn lof uiten aan een ieder die het toekomt. Het zal een erepodium zijn. Maar veel belangrijker dan de lof die wij zullen ontvangen is de lof die we aan Gód zullen brengen (Romeinen 14:11,11). Daar zal openbaar worden hoezeer we vooral God tekort zullen hebben gedaan in ons leven maar ook hoe God desondanks ons leven heeft geleid en wat Hij in en door ons heeft kunnen doen.
Daarom zal "alle knie" als vanzelf buigen (Romeinen 14:10,11).

 

 

HOME