ga naar thuis-pagina
laatste wijziging: 4 oktober 2003

LEER EN LEVEN

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen. Beveel en leer dit. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar weest een voorbeeld van de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.
1Timotheüs 4:9-12

"leer dit"
In bovenstaande verzen geeft Paulus in een notedop weer wat de essentie is van "het betrouwbare woord". Het geeft antwoord op de vraag waarom Paulus zich zoveel moeite getroostte én waarom hij overal zoveel weerstand ondervond. "Het betrouwbare woord" luidt: de levende God is een Redder van alle mensen, speciaal van gelovigen! Deze waarheid is zó overweldigend, zó duidelijk, zó simpel, en toch gelooft bijna niemand het! En van degenen die het wél geloven zijn er die zeggen dat het niet gepredikt behoort te worden... Men misleidt zichzelf door b.v. te stellen dat het 'hoger onderwijs' is (terwijl een kind het kan begrijpen!) of dat het om de lieve vrede beter maar verzwegen kan worden. Paulus dacht daar héél anders over. Het beste bericht behoort doorgegeven te worden. Het felle verzet er tegen (juist vanuit de orthodoxie!) is geen diskwalificatie van de boodschap, integendeel, het vormt juist een aanbeveling. Want het Evangelie is Evangelie omdat het 100% 'om niet' is, en dat is nu eenmaal "niet naar de (godsdienstige!) mens". Deze meent dat God uitsluitend een Redder is van hen die geloven, waarmee men demonstreert "het betrouwbare woord" zélf niet te geloven! Paulus benadrukt dat de prediker geen millimeter van het Goede Bericht mag afwijken. Hij schrijft: "leer dit". De modieuze kreet: 'niet de leer maar de Heer', komt zeker niet uit de Schrift. Alleen door "gezonde leer" leren we de Heer namelijk wérkelijk kennen.

"weest een voorbeeld"
Paulus benadrukt in hetzelfde verband nóg iets. Niet slechts de inhoud van het Goede Bericht, maar ook de heraut zelf behoort gekwalificeerd te zijn. Timotheüs wordt op het hart gebonden: "weest een voorbeeld". Tegenwoordig spreekt men van integriteit, waarmee men bedoelt dat woord en daad één behoren te zijn. En zo is dat. Waar leer en leven geen eenheid vormen spreken we van hypocrisie: zus zeggen maar zo doen. Het is blokkade nr. 1 voor de voortgang van ongeacht welke boodschap. De Engelsen plachten terecht te zeggen: walk your talk. Hoe algemeen bekend deze waarheid ook moge zijn, het is speciaal van belang waar het gelovigen betreft. In 'de brieven' vinden we daarom heel vaak de oproep om te wandelen "waardig het Evangelie" (of woorden van gelijke strekking). Het Evangelie is het beste nieuws aller tijden en daarom worden degenen die het geloven en uitdragen geacht een leven te leiden dat daaraan conform is. Adeldom verplicht.

"Ziet toe op uzelf én op de leer..." 1Timotheüs 4:16
"... houdt in uzelf een voorbeeld van goede werken, zuiverheid in de leer... opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs over ons hebbe te zeggen." Titus 2:8
"Dit is een getrouw woord en ik wil, dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft, opdat zij, die God geloven, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. " Titus 3:8

 

ga naar thuis-pagina