ga naar thuis-pagina
laatste wijziging: 2 april 2005

aantekeningen van studie n.a.v. 1Korinthe 7, gehouden op 1 februari 2001

trouwen... of niet?

alles geoorloofd
niet alles nuttig
adviezen, geen  bevelen
geen aanbeveling van het huwelijk
wordt geen slaven van mensen
beter trouwen dan branden
het huwelijk exclusief
tot de dood ons scheidt
het huwelijk in één zin
Genesis 2:24 niet de instelling van het huwelijk
echtbreuk is niet hetzelfde als echtscheiding
hoererij uitgezonderd
de wet regelt echtscheiding
de hardheid uwer harten
de Heer Zelf is gescheiden
ruzie of vrede?
ook na verlating levenslang gebonden?
levenslang gebonden aan haar man
scheiden en hertrouwen

Eén van de dingen die Paulus altijd weer benadrukt, is dat de gelovige in Christus Jezus vrij is. Zo plaatst hij in de Korinthe-brief meermalen de statement: "alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig".
1Korinthe 6:12; 10:23  top

Mensen willen vaak maar één ding weten: wat is wel en wat is niet geoorloofd? Net als kleine kinderen. Wanneer je met die instelling 1Korinthe 7 gaat lezen maak je al direct een valse start. Want het gaat er niet om of je MAG trouwen, scheiden of hertrouwen maar of het NUTTIG is. Is het tot verheerlijking van de Heer? Is het tot opbouw?
1Korinthe 10:23, 30,31    top

Paulus wordt niet moe om te benadrukken dat wat hij schrijft over allerlei praktische kwesties geen bevelen zijn maar zijn persoonlijke opinies. "Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen". "Maar tot de overigen zeg ik, niet de Heer...". "Ik geef mijn mening...". Etc.
1Korinthe 7:6,12,25,40        top

Hoe gek het ook moge klinken: 1Korinthe 7 is bepaald geen aanbeveling van het huwelijk. Integendeel zelfs. Paulus begint zijn relaas over het huwelijk zelfs met de bewering dat het ideaal is voor een mens om (zoals er letterlijk staat) "een vrouw niet aan te raken". En: wie trouwt doet goed, maar wie niet trouwt doet beter.
1Korinthe 7:1,7,8,27,38,40      top

Paulus is een groot voorstander van vrijheid. Daarin gaat hij heel ver. "Jullie zijn gekocht en betaald. Wordt geen slaven van mensen". Om deze reden gaf Paulus er ook de voorkeur aan om ongetrouwd te blijven. Iedereen die getrouwd is en een gezinsleven heeft weet hoeveel aandacht deze zaken vragen. Het gezegde luidt: 'wie trouwt halveert zijn rechten maar verdubbelt zijn plichten'.
1Korinthe 7:23, 32-34        top

Het enige argument dat Paulus in 1Korinthe 7 noemt om te trouwen, is gebrek aan zelfbeheersing. "Indien zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden". Dat klinkt misschien niet zo elegant (en romantisch) maar het is wel eerlijk. Paulus erkent ook ruiterlijk dat niet iedereen (zoals hijzelf) begiftigd is met de gave van onthouding.
1Korinthe 7:2,7-9       top

Het huwelijk is het exclusieve terrein voor het beleven van het "één vlees"-zijn (=geslachtsgemeenschap). Paulus zegt tegen de ongehuwden die branden van begeerte: "laten zij trouwen".
1Koriunthe 7:8,9      top

Het is volgens Paulus maar niet zijn persoonlijke opinie maar de wil van van de Heer, wanneer hij stelt dat men de huwelijkspartner niet behoort te verlaten. Men verbreekt een verbond dat levenslang is ("tot de dood ons scheidt"). Mocht iemand tóch de huwelijkspartner verlaten hebben, zegt Paulus, dan behoort men ongetrouwd te blijven of zich met de partner te verzoenen.
1Korinthe 7:10,11,39 top

Het huwelijk bestaat "van den beginne". Nadat de vrouw uit de man was genomen lezen we: "daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw (niet: zijn vriend of vriendin!) aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn". Het "één vlees zijn" duidt op de lichamelijke eenwording in de geslachtsgemeenschap en op het kind dat daardoor eventueel wordt verwekt.
Matteüs 19:4; Genesis 2:24; 1Korinthe 6:16 top

Strikt genomen vinden we in Genesis 2:24 niet zozeer de instelling alswel de verklaring ("daarom") en de voorzegging ("zij zullen") van het huwelijk ("zijn vrouw").
top

Echtbreuk is niet hetzelfde als echtscheiding. Echtbreuk is contractbreuk. Dat is immoreel. Maar echtscheiding is contract-beëindiging. En daarvoor geeft de Schrift wel degelijk een wettige reden op: 'hoererij'.
Matteüs 19:9 top

De evangelieën zijn er duidelijk over, dat behalve wanneer hoereij (Gr. porneia) in het spel is, echtscheiding uit den boze is. En hertrouwen dus ook.
Vergelijk Matteüs 5:32 en Matteüs 19:9 met Lucas 16:18 top

Gods wet aan Israël luidt: "gij zult niet echtbreken". Maar diezelfde wet regelt de echtscheiding. Wanneer een man iets schandelijks ontdekt had bij zijn vrouw (ontrouw) en hij was niet in staat haar genadig te zijn dan was het legaal om van haar te scheiden.
Deuteronomium 24:1,2 top

Jezus zei: "Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest". De "hardheid uwer harten" slaat op het onvermogen van de man zijn vrouw te vergeven danwel op de onwil van de vrouw om zich te bekeren.
Matteüs 19:8 top

Geloof het of niet, maar de HERE Zelf is ooit van Zijn vrouw gescheiden. Meer speciaal: gescheiden van de tien stammen van Israël. Het verbond tussen God en Zijn volk was een huwelijksverbond. Maar de vrouw ging dikwijls vreemd met andere 'mannen' (lees: goden). En omdat de vrouw (Israël) zich niet wilde bekeren, heeft Hij haar het huis (lees: het land) uitgezet met een echtscheidingsakte.
Jeremia 3:6-8 top

Wanneer een broeder of zuster een ongelovige huwelijkspartner heeft die niet langer met hem of haar wil samenleven behoort deze daar in te bewilligen. "De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden". Waarom een huwelijk instandhouden tussen twee vechtgenoten? Paulus zegt: "In vrede heeft God jullie geroepen".
1Korinthe 7:15 top

In tegenstelling tot het (b.v.) rooms-katholieke idee zit een gelovige na moedwillige verlating niet levenslang vast aan zijn of haar ex-echtgenoot. Paulus zegt uitdrukkelijk: "de broeder of zuster is in dit geval niet gebonden".
1Korinthe 7:15 top

Paulus schrijft: "een vrouw is gebonden zolang haar man leeft". Maar let op. Er staat: "haar man". Het gaat dus om een gehuwde vrouw. Dit gegeven ondersteunt dus niet de RK-gedachte van 'het nimmer ontbindbare huwelijk' (dus ook na formele echtschieding).
1Korinthe 7:39; Romeinen 7:1-3 top

scheiden en hertrouwen

De NBG luidt in 1Korinthe 7:27,28: "Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek geen scheiding. Hebt gij geen vrouw meer? Zoek er geen. Maar ook wanneer gij trouwt, dan doet gij daarmede geen kwaad...".
Dit is nogal discordant (inconsequent) vertaald. Paulus gebruikt hier namelijk twee keer hetzelfde woord: losmaken. Wanneer het de eerste keer moet worden weergegeven met 'scheiding' dan de tweede keer ook. Dat zou de volgende vertaling opleveren: "Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek geen scheiding. Zijt gij gescheiden van een vrouw? Zoek er geen. Maar ook wanneer gij trouwt, dan doet gij daarmede geen kwaad".

     topga naar thuis-pagina