ga naar thuis-pagina

laatste wijziging 5 juli 2005:

hetzelfde evangelie?

Vraag:
Bewijst 1Korinthe 15:11 dat Paulus hetzelfde Evangelie bracht als de andere apostelen?

Antwoord:
In dit Bijbelvers verklaart Paulus:

Daarom dan, ik (=Paulus) of zij (=al de apostelen), zo prediken wij, en zo zijt gij tot het geloof gekomen.
Paulus spreekt in dit hoofdstuk over de fundamentele betekenis van de opstanding van Christus. Dit feit vormt zonder twijfel DE basis van heel de inhoud van het 'Nieuwe Testament'. Ongeacht of we Paulus, Petrus of Johannes daarover raadplegen. 

Maar uit deze gemeenschappelijke basis mogen we niet de conclusie trekken dat DUS de boodschap van Paulus en die van de andere apostelen (afgevaardigden) hetzelfde zou zijn. 
Elders, (in Galaten 2:7) formuleert Paulus het verschil heel kras::

Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie van de voorhuid (onbesnedenheid) toevertrouwd was, gelijk aan Petrus [dat] van de besnijdenis; (Staten Vertaling)
Hier wordt ondubbelzinnig gesproken van "het Evangelie van de voorhuid" en dat "van de besnijdenis". Inderdaad, afkomstig van Eén en dezelfde Heer (2:8), maar niettemin twee verschillende Evangelieën. De NBG-vertaling heeft dit ontoelaatbaar afgezwakt door de indruk te wekken dat er slechts sprake zou zijn van twee verschillende adresseringen ("aan de onbesnedenen" en "aan de besnedenen"). 

Het probleem van de gemeenten te Galatië was dat men "het Evangelie van de voorhuid" en dat "van de besnijdenis" vermengde. Een mix van Paulus' en Jakobus' Boodschap. Paulus zegt, (volgens de letterlijke vertaling van 1:6,7) dat de Galaten zich tot een andersoortig (Gr. heteros) Evangelie hadden laten afbrengen dat geen ander (Gr. allos) was. 
Wanneer we niet het verschil onderkennen tussen Paulus' Evangelie enerzijds en dat van Jakobus, Petrus en Johannes anderzijds, vervallen we feitelijk in dezelfde fout als ooit de gemeenten van Galatië.

(zie ook: de verdeelsleutel van het Nieuwe Testament)ga naar thuis-pagina